Menú principal

 

 

Avís legal

​​Titularitat i règim de responsabilitat de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

L'article 3. 2. del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que l'Ordre per a la creació de la Seu ha d'identificar el se​u titular, així com l'òrgan o òrgans responsables de la gestió i els serveis que s'hi posen a disposició dels ciutadans.

En compliment d'aquesta disposició, l'article 4 a) de l'Ordre JUS/458/2010, de 25 de febrer, per la qual es crea la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia, estableix que la titularitat de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es) correspon a la Subsecretaria del Departament.

Pel que fa al règim de responsabilitat de la Seu, aquest article determina:

  1. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Divisió de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  2. La gestió, els continguts i els serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu electrònica seran competència dels responsables dels centres directius del Departament i, si escau, dels Organismes que s'incorporin a la Seu. La responsabilitat correspondrà a les competències que cadascun dels titulars té atribuïdes segons la legislació vigent.
  3. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament i els Organismes incorporats, si escau, a la seu seran competència de la Subsecretaria del Departament.

D'acord amb l'art. 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, “l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través d'ella".

L'article 7.1 del Reial Decret de desenvolupament parcial d'aquesta Llei afegeix que “El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç a una altra seu la responsabilitat de la qual correspongui a un organisme o Administració Pública diferent no serà responsable de la integritat, veracitat o actualització d'aquesta última. La seu establirà els mitjans necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o el servei al qual s'accedeix correspon a la seu pròpiament dita o a un punt d'accés que no tingui el caràcter de seu o a un tercer".

En aquest sentit, a la Seu Electrònica s'indica a través de missatges sobre els enllaços si l'accés a aquests implica que s'està abandonant la seu o, per contra, s'hi roman en ella.

Condicions generals d'ús de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia​

El Ministeri de Justícia us informa que l'accés i ús de la Seu Electrònica (https://sede.mjusticia.gob.es) i tots els subdominis i directoris que inclou (d'ara endavant, anomenats conjuntament la Seu Electrònica), així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través d'ella, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats poden requerir l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per aquesta raó, si no esteu conformes amb les consideracions que es detallen en aquest Avís Legal, us demanem que no feu ús de la Seu Electrònica, ja que qualsevol ús que feu d'ella o dels serveis i continguts que inclou implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri de Justícia es reserva el dret de fer canvis en la Seu sense avís previ, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la Seu o del seu disseny.

Els continguts i serveis que ofereix la Seu s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, els serveis i els continguts que es recullen en la Seu.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, por la qual cosa us invitem a revisar-los quan visiteu novament la Seu.

Frames

El Ministeri de Justícia prohibeix expressament la realització de “framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny d'aquesta Seu i els seus codis fonts com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibits tret que hi hagi autorització expressa del Ministeri de Justícia.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta Seu, concedida a l'usuari, es limita a la descàrrega d'aquests continguts i al seu ús privat, sempre que els continguts esmentats es mantinguin intactes i es citi la seva procedència (Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic).

Consulteu la informació reutilitzable que posa al vostre abast el Ministeri de Justícia i les condicions de reutilització en la secció de dades obertes d'aquesta seu electrònica.​


​ ​ Política de certificats electrònics. Requisit

Per accedir als tràmits del Ministeri de Justícia mitjançant certificat electrònic cal acreditar la identitat i firmar telemàticament els documents presentats.

A aquests efectes, s'acceptaran els certificats digitals recolzats per la Plataforma @firma, és a dir, els emesos per proveïdors de serveis reconeguts que es poden consultar a la pàgina del Consell Superior d'Administració Electrònica del Ministeri de la Presidència.

Ús de llengües cooficials a la Seu Electrònica

La disposició addicional sisena de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, en el seu apartat primer, determina que es garantirà l'ús de les llengües oficials de l'Estat en les relacions dels ciutadans per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la normativa que en cada cas sigui aplicable.

Amb aquesta finalitat, les seus electròniques el titular de les quals tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística permetran l'accés als seus continguts i serveis en les llengües corresponents.

Els sistemes i aplicacions emprats en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaran a les disposicions relatives a l'ús de les llengües cooficials de l'article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L'ús de les llengües cooficials en qualsevol lloc d'aquesta seu no prejutja la seva admisibilitat en tots els tràmits integrats en ella, que es resoldran en cada cas mitjançant l'aplicació de la normativa procedimental esmentada anteriorment.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputes o conflictes sobre la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb el serveis d'aquesta Seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol possible conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la Seu o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, el Ministeri de Justícia i l'Usuari acorden sotmetre's al Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari sempre que estigui situat en territori espanyol.

Ha sido denegado el permiso para el tratamiento estadístico de los datos o la información con Google Analytics​