Menú principal

 

 

Accessibilitat

27/7/2022

​​​​​Declaració d'accessibilitat

Introducció:

El Ministeri de Justícia s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web d'acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels Llocs Web i Aplicacions per a Dispositius mòbils del Sector Públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

 Aquesta Declaració d'accessibilitat s'aplica al Lloc Web,excloent els continguts incrustats pro​vinents d'altres Dominis.

Situació de Compliment:

 Aquest lloc web compleix parcialment amb el Reial Decret 1112/2018 per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no Accessible:

 El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

1.       Manca de Conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:

1.       En alguns Formularis el camp d'entrada que recull la Informació de l'Usuari no té identificat el propòsit [Requisit Número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 Identificació del propòsit d’entrada].

2.       En algunes Pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà Visual per transmetre Informació, indicar una Acció, provocar una resposta o distingir un element visual [Requisit Número 9.1.4.1 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 ús del color].

3.       En algunes Pàgines la relació de contrast en el text o les imatges podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 contrast mínim]

4.       En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Teclat]

5.       Puntualment alguna pàgina podria no haver identificat el títol de la pàgina [requisit número 9.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 títols de pàgines]

6.       En algunes pàgines els components de la interfície d'usuari, com ara elements de formulari, enllaços i components generats per script, no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 Nom, funció, valor]

7.       En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 missatges d'estat].

8.       De manera puntual, en algun formulari es podria produir algun canvi de context automàtic sense avisar l'usuari. [requisit número 9.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 etiquetes i instruccions]

9.       De manera puntual, podria haver-hi algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no s’hagi notificat l'usuari el suggeriment per resoldre’l [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Suggeriment en cas d’error]

10.   Algunes pàgines poden contenir atributs i ID duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 processament]

11.   Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la UNE-EN 301549: 2021-03 Contingut no textual].

12.   En algun document el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut [requisit número 10.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 reajustament de text].

13.   En algun document la informació, l'estructura i les relacions no estan determinades pel programari o no tenen cap alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d'informació i relacions].

14.   Algun document no té definida pel programa almenys una seqüència correcta de lectura i en algun document els components de la interfície d'usuari, com ara elements de formulari, enllaços i components generats per script, no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisits número 10.1.3.2 i 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 Seqüència significativa i Nom, funció, valor].

15.   Puntualment algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 títols de pàgines].

16.   En alguna pàgina no s’indica l’idioma per defecte que s’utilitza [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549: 2021-03 Idioma de la pàgina].

17.   En algun document la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre coherent [requisit número 10.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 ordre del focus].

2.       Càrrega desproporcionada:

1.       ​No és aplicable.

3.       El contingut no entra dins de l’Àmbit de la Legislació aplicable:

1.       Poden haver-hi fitxers d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin amb tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

2.       Pot haver-hi contingut de tercers que no hagi estat desenvolupat pel Ministeri de Justícia o que no estigui sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.

3.       És possible que existeixin fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin completament tots els requisits d'accessibilitat.​

Preparació d'aquesta Declaració d'accessibilitat:

Aquesta declaració es va preparar el dia 27/07/2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser una autoavaluació duta a terme per una empresa externa especialitzada sobre una mostra de pàgines realitzada segons la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524 i l'informe de resultats corresponent el dia 27/07/2022.

Darrera revisió de la declaració: 27/07​​/2022

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

●        Denunciar qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

●        Transmetre altres dificultats per accedir als continguts.

●        Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora referent a l'accessibilitat del lloc web a través de.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

●        Formulari de contacte.​

●        Telèfon: 902 007 214/91 837 22 95.

Segons l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

●        Una reclamació pel compliment dels requisits del RD 1112/2018.​

●        Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:

●        Continguts que queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 tal com estableix l'article 3, apartat 4.

●        Els continguts que estiguin exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat pel fet d’imposar una càrrega desproporcionada.

La sol·licitud d'informació accessible ha d'especificar clarament els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Ho podeu fer a través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia o utilitzant la resta d'opcions incloses en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, reclamacions i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d'Informació Administrativa i Inspecció General de Serveis.    

Procediment de reclamació:

Si, després d'haver presentat una sol·licitud d'informació accessible o una reclamació, es rebutja la sol·licitud, no s’està d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. També es pot iniciar una reclamació si ha transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver rebut resposta.

La reclamació es pot presentar a través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia​​, així com en la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat.

Contingut opcional:

S'està desenvolupant un pla de millora per abordar els problemes d'incompliment identificats i mantenir en el futur un compliment total dels criteris d'accessibilitat establerts.

Canvi del color i la mida de la lletra:

Aquest lloc web està dissenyat per permetre canviar la mida, el color del text i el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Per canviar la mida de lletra del text als navegadors principals, utilitzeu els menús següents:

●    Micr​osoft Edge:

●  ​ o Seleccioneu Configuració i més (representat amb tres punts a la cantonada superior dreta) > Configuració > Aparença.

●  ​ A Tipus de lletra, trieu una mida de tipus de lletra.

​●  ​ Seleccioneu Configuració i més > Ampliar.

●    Internet Explorer:

●    ​Menú Veure > Mida del text.

●    ​Menú Veure > Ampliar.


​​​●    ​Mozilla y Firefox:

●    ​Menú Veure > Ampliar.

●    Menú de l'Aplicació (representat amb tres línies horitzontals a la cantonada superior dreta) > Mida.

●    Chrome:

●    ​Personalitza i Controla Google Chrome (representat amb tres punts a la cantonada superior dreta) > Amplia.

●    ​Personalitza i controla Google Chrome > Configuració > Idioma i aparença.

●    Òpera:

​●    Configuració > Ampliar.

●    Configuració > Mida del tipus de lletra.

●    Safari:

●    Configuració > Ampliar pàgina.

●    Visualització > Ampliar.

●    Visualització > Augmentar mida del text.

●    ​Sistemes Android:

●    ​Aplicació de Configuració (representada en forma d’engranatge o clau anglesa). Seleccioneu la ●    ​secció'accessibilitat' a la llista de paràmetres disponibles i, a continuació, feu clic a 'mida del tipus de lletra'.

●    Sistemes iOS:

●​    Configuració > Accessibilitat. Seleccioneu Pantalla i mida del text.

​​