Menú principal

 

 

Política de privacitat

​​Quin és el tractament de les teves dades personals?

Les activitats de tractament de dades personals corresponen a diferents Encarregats del tractament, en funció del procediment o sol·licitud que es realitzi. El Registre d'Activitats de Tractament (RAT), publicat a​ I​nformacion_V2_bis_firmado.pdf​ (mjusticia.gob.es), identifica els responsables de tots els tractaments registrats al Ministeri.

Quin és el propòsit del tractament?

​Les diferents finalitats i la seva legitimitat es poden consultar en l'accé​​s a cadascun dels serveis i/o tràmits que ofereix el Ministeri; i en general, en el RAT publicat a Informacion_V2_bis_firmado.pdf​ (mjusticia.gob.es)

Podeu trobar la informació detallada o un enllaç per accedir-hi sobre cada tractament en l'accés al procediment o en els formularis corresponents.

No es farà cap elaboració de perfils ni es prendran decisions automatitzades en funció d'aquestes dades personals.

Quines dades personals es tracten?

Les dades personals recollides seran diferents en funció del tràmit que realitzis.

Quina és ​la base legal que legitima el tractament de dades?

La base jurídica que legitima el tractament de dades serà diferent en funció del tràmit o sol·licitud que faci el ciutadà.

L'accés al procediment i/o als formularis indicarà la base jurídica específica per al tractament en qüestió.

Amb caràcter general, els tractaments estan legitimats en:

 • el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal (art. 6.1.c RGPD)

 • ​​el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD)

Excepcionalment, alguns tractaments poden estar basats en el consentiment de l'interessat.

Durant quin període de temps conservarem les dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollits i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. S'aplicarà el que estableix la normativa d'arxius i documentació

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Quan la tramitació del seu tràmit i/o sol·licitud inclogui obligacions legals derivades de la legitimitat del tractament que requereixin la cessió o cessió a tercers, els tercers destinataris d'aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament s'indicaran a Informacion_V2_bis_firmado.pdf​ (mjusticia.gob.es)

No es preveu cap transferència internacional de les seves dades personals.

Quins​​són els drets en relació amb les seves dades personals?

Amb caràcter general, per a l'exercici dels drets haurà d'enviar un correu electrònic a dgtdaj.protecciondedatos@mju.es incloent còpia del seu document d'identitat o document equivalent, per a la seva correcta identificació. 

A la següent taula trobareu quins drets podeu exercir i en què consisteixen.

​​​​​​Dret d'acceptació

​Aquest dret permet ser informat del següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals tractades i les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris.

 • Si és possible, el període de conservació de les seves dades. En cas contrari, els criteris per determinar aquest termini.

 • Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar- s'hi.

 • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control.

 • Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació sobre les garanties adequades.

 • De l'existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d'aquest tractament.

​​Dret de rectificació​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El dret de rectificació permet no només rectificar dades inexactes, sinó també completar dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.​

​Dret d'oposició

Aquest dret li permet oposar-se a què el responsable del tractament realitzi un tractament de dades personals en els casos següents:

 • ​​​​​​Quan el tractament es basa en una missió d'interès públic o d'interès legítim, inclosa l'elaboració de perfils:
  El responsable del tractament deixarà de tractar les dades tret que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions​

 • ​Quan la finalitat del tractament sigui el màrqueting directe:
  Un cop exèrcit aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de tractar-se per a aquestes finalitats. 

​​Dret de supressió

​​Amb aquest dret es pot sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació quan es doni algun dels supòsits contemplats:

 • Si les seves dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.

 • Si les seves dades personals s'han d'eliminar per complir amb una obligació legal establerta en la legislació de la Unió o dels estats membres que s'aplica al Ministeri de Justícia.

No obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal manera que pugui ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al Ministeri de Justícia, per raons d'interès públic, per a finalitats d'arxiu d'interès públic o fins estadístics, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

​Dret a la restricció del tractament​​​

​​Aquest dret consisteix a obtenir la limitació del tractament de les teves dades realitzat pel Ministeri de Justícia. Quan impugnes l'exactitud de les teves dades personals, durant un període que permeti al Ministeri de Justícia. La seva verificació.

Paral·lelament, aquest dret li permet sol·licitar al Ministeri de Justícia que conservi les seves dades, encara que ja les necessiti per a les finalitats del tractament, però les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

​Dret a la​​​potabilitat​

​T'informem que aquest dret no s'aplica quan el ​tractament sigui necessari per complir amb una obligació legal.​

​Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control​​​

​Pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf?QID=Q500&ce=0​​

S'informarà en aquells procediments que tinguin una regulació especial dels drets relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.​​