Menú principal

    Skip Navigation Links
  • Valencià
    • Comunicació d'informació sobre possibles infraccions que afectin al Ministeri de Justícia

 

 

Comunicació d'informació sobre possibles infraccions que afectin al Ministeri de Justícia


Si desitja informar al Ministeri de Justícia dels fets que puguin constituir una infracció que l'afecti i que hagi obtingut a conseqüència d'una relació laboral o professional amb ell, pot comunicar-ho a través d'aquest canal o consultar-lo si ja l'ha presentat, accedint a través de l'enllaç al formulari.

Anàlisi de la informació rebuda:

El Ministeri de Justícia analitzarà la informació rebuda amb la finalitat de determinar el tractament que s'ha de donar a la mateixa, realitzant les verificacions i actuacions que consideri necessàries.

No es prendrà cap acció sobre la informació rebuda:

1r. Quan els fets denunciats manquen de tota plausibilitat, la informació presentada és escassa, la seva descripció excessivament genèrica i inconcreta, o hi ha una manca d'evidència que no permeti una verificació raonable dels mateixos i una determinació mínima del tractament que s'ha de donar a aquests fets.

2n. Quan els fets denunciats no constitueixin una infracció de l'ordenament jurídic inclòs en l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de les persones que informin sobre infraccions normatives i anticorrupció, descrites en aquest canal.

3r. Quan la informació sigui manifestament infundada o hi hagi, en opinió del responsable, indicis raonables que s'ha obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest cas, a més de la inadmissió, la informació s'enviarà immediatament al Ministeri Fiscal.

4t. Quan la informació no contingui dades noves i significatives sobr​e infraccions respecte a la informació prèvia per la qual s'hagin conclòs els procediments corresponents, llevat que hi hagi noves circumstàncies fàctiques o legals que justifiquin un seguiment diferent.

5è. Quan el tractament de la informació no sigui responsabilitat del Ministeri de Justícia.

Garantia de confidencialitat:

Llevat que la persona que comuniqui la informació sol·liciti expressament el contrari, es mantindrà la total confidencialitat respecte a la seva identitat, de manera que no es divulgarà a cap persona.

A aquest efecte, en totes les comunicacions, accions de verificació o sol·licituds de documentació que es realitzin a tercers, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués enviat la informació, així com qualssevol altres que poguessin conduir totalment o parcialment a la seva identificació, i es farà el mateix amb les que es refereixin a les dades corresponents a qualsevol tercer esmentat en la informació facilitada.

Així mateix, quan els procediments hagin de ser traslladats a altres òrgans perquè aquests tramitin els procediments corresponents, s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior a la documentació enviada a aquests altres òrgans, excepte en el cas de l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal o l'autoritat administrativa competent en el context d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. En aquests casos, amb caràcter previ a la revelació de la seva identitat, s'enviarà un escrit explicant els motius de la divulgació a l'informant, llevat que aquesta informació pugui comprometre la investigació o el procediment judicial.

El tractament de dades de caràcter personal derivat de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i garantia dels drets digitals, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades de caràcter personal tractades amb finalitats de prevenció, detecció, investigació i persecució d'infraccions penals i execució de sancions penals.

Condició de no interès de l'informant:

Cal tenir en compte que l'informant, pel fet de denunciar l'existència d'un possible delicte penal o administratiu, no té la condició d'interessat, sinó de col·laborador amb l'Administració perquè les investigacions realitzades siguin sempre iniciades d'ofici.

L'informant no té capacitat per interposar recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquests procediments. ​

En cas de detecció de problemes o dubtes de funcionament


​​