Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 16 Desembre 2019 11:35 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Tràmits

Tots els tràmits
¿Com va el meu?
Accés a informació de l'estat de sol·licituds en curs
Postil·la electrònica
Consulta d'estat i baixada de postil·la electrònica
Consulta del Registre electrònic de postil·les
Només per a postil·les en suport electrònic (Valideu la Signatura de la Postil·la)
Verificació de la integritat del document postil·lat
Cancel·lació d'antecedents penals
Sollicitud de cancellació d'antecedents penals
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Carga de datos por parte de entidades externas
Información sobre la carga de datos por parte de entidades externas
Certificat/Certificació de Matrimoni
Su Registro Civil
Sol•licitud de certificació electrònica de matrimoni (per a un mateix) EMÈS AL MOMENT
Verificació de certificacions electròniques de matrimoni
Sol·licitud de certificat de matrimoni
Certificat/Certificació de Naixement
Su Registro Civil
Sol•licitud de certificació electrònica de naixement (per a un mateix) EMÈS AL MOMENT
Verificació de certificacions electròniques de naixement
Sol·licitud de certificat de naixement
Certificat d'Actes d'Última Voluntat
Sol·licitud de certificat electrònic d'actes d'última voluntat
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat
Verificació del certificat
Descàrrega del formulari 790
Accés a consulta de pagament de taxes de l'AEAT
Certificat d'Antecedents Penals
Sol·licitud de certificat electrònic d'Antecedents Penals
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat electrònic d'Antecedents Penals
Verificació del certificat electrònic d'Antecedents Penals
Descàrrega del formulari 790
Accés a consulta de pagament de taxes de l'AEAT
Certificat de contractes d'assegurances de cobertura de defunció
Sol·licitud de certificat electrònic de contractes d'assegurança de cobertura de mort
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat
Verificació del certificat
Descàrrega del formulari 790
Accés a consulta de pagament de taxes de l'AEAT
Certificat de Defunció
Sol·licitud de certificat de defunció
Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
Sol·licitud de Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat
Verificació i descàrrega de certificats de delictes de naturalesa sexual
Cita Prèvia del Registre Civil
Sol·licitud de cita prèvia
Comprovació de Codis Segurs de Verificació del Ministeri de Justícia
Comprovació de Codis Segurs de Verificació del Ministeri de Justícia
Comunicacions de Registradors a la Direcció general dels Registres i del Notariat
Certificat Semestral
Certificat Trimestral
Altres comunicacions
Convocatoria administrativo laboral en Washington
Solicitud de inscripción en proceso selectivo
Cos d'Auxili Judicial
Baixada de certificats del procés selectiu 2015
Baixada de certificats del procés selectiu 2011
Baixada de certificats del procés selectiu 2010
Verificació dels certificats electrònics de notes
Cos de Gestió processal i administrativa
Seguiment del procés selectiu 2016 (accés lliure)
Seguiment del procés selectiu 2015 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2013 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (promoció interna)
Verificació dels certificats electrònics de notes
Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia
Baixada de certificats del procés selectiu 2016 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2014 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2014 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2013 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2013 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (promoció interna)
Verificació dels certificats electrònics de notes
Cos de Metges forenses
Seguiment del procés selectiu 2010
Cos de Tramitació Processal i Administrativa
Baixada de certificats del procés selectiu 2015 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (promoció interna)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (accés lliure)
Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (promoció interna)
Verificació dels certificats electrònics de notes
Declaració de reparació i reconeixement personal
Inicio telemático de su solicitud o trámite
Avaluació de l'aptitud professional per a accés a les professions d'Advocat i de Procurador
Sol•licitud d'inscripció a proves d'aptitud
Esmena de sol•licituds d'inscripció
Consulta de resultats
Verificació de certificats de qualificació de la capacitació professional
Seguiment de processos selectius de cossos de l'Administració de Justícia
Consulta de notes i descàrrega de certificats (Tramitació en línia amb CL@VE)
Consulta de notas y descarga de certificados ( Tramitación on-line sin certificado digital )
Verificació dels certificats electrònics de notes
Formulari d'accés a l'Arxiu de la Comissió General de Codificació
Sol·licitud de consulta
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Formulari d'accés als documents de l'Arxiu General del Ministeri de Justícia
Sol·licitud de consulta
Sol·licitud de reproducció
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Fundacions: Constitució, Fusió, Extinció i Certificacions
Expedició de certificats de fundacions
Sol·licitud de certificat de denominació
Inscripció de la fundació
Inscripció de delegacions de fundacions estrangeres
Inscripció de la fusió de la fundació
Inscripció de l'acord d'extinció, liquidació i cancel·lació registral de la fundació
Fundacions: Comptes anuals i Planes d'actuació
Designació d'experts independents i auditors de comptes de fundacions
Legalització de llibres de fundacions
Descarga online de libro legalizado de la fundación
Fundacions: Òrgans de Govern i Representació
Modificacions estatutàries de la fundació
Inscripció de canvis en el patronat de la fundació
Inscripció de canvis en altres òrgans de la fundació
Inscripció de delegacions i apoderaments de fundacions
Inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación
Inscripción de mediador, persona física (sección primera del Registro)
Inscripción de mediador concursal, persona física (sección segunda del Registro)
Inscripción de institución de mediación (sección tercera del Registro)
Inscripción de mediador concursal, persona jurídica (sección segunda del Registro)
Seguiment de processos selectius de cossos de l'Administració de Justícia
Consulta de notes i descàrrega de certificats (Tramitació en línia amb CL@VE)
Consulta de notas y descarga de certificados ( Tramitación on-line sin certificado digital )
Verificació dels certificats electrònics de notes
Nacionalitat espanyola per residència
Sol·licitud de nacionalitat espanyola per residència
Descàrrega del formulari 790
Consulta telemàtica d'expedients de nacionalitat espanyola per residència
Verificació d'expedients de nacionalitat espanyola per residència
Nota informativa sobre contracte d'assegurança de defunció
Sol·licitud de nota informativa sobre contracte d'assegurança de defunció
Consulta de nota informativa sobre contracte d'assegurança de defunció
Verificació de nota informativa sobre contracte d'assegurança de defunció
Pagament de les costes de sentències condemnatòries al Ministeri de Justícia
Sol·licitud de Pagament de les costes de sentències condemnatòries al Ministeri de Justícia
Queixa de particulars per denegació de còpia pel notari
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Reclamacions de responsabilitat patrimonial pel funcionament dels òrgans dependents del Ministeri [no de l'Administració de Justícia]
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs contra la procedència o improcedència del nomenament d'auditors i experts independents
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs contra les minutes d'honoraris dels registradors mercantils i de béns mobles
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs contra resolucions i decisions dels encarregats dels registres civils
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs d'alçada
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs d'alçada Comissió de víctimes
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs d'alçada contra els acords de les juntes directives dels col·legis notarials
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs d'apel·lació d'honoraris contra les resolucions del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs de revisió contra les minutes d'honoraris de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs extraordinari de revisió
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recurs potestatiu de reposició
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Recursos governatius contra la qualificació negativa dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Registre d'entitats religioses
Sol·licitud de certificats d'inscripció i representació legal
Verificació de certificat d'inscripció i representació legal
Envio de sol·licituds d'inscripció
Envio de sol·licituds de modificació de dades registrals
Enviament de sol·licituds de cancel·lació d'inscripcions
Envio de sol·licituds de certificat
Declaració de funcionament (representants legals)
Registro de Ministres de Culte
Autorització de tractament de dades (ministres de culte)
Sol·licitud d'alta de ministres de culte (representants legals)
Sol·licitud de baixa de ministres de culte (representants legals)
Obtenir certificat de ministre de culte (ministre de culte)
Verificació de certificat de ministre de culte
Revisió de disposicions i actes nuls
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Seguiment de processos selectius de cossos de l'Administració de Justícia
Consulta de notes i descàrrega de certificats (Tramitació en línia amb CL@VE)
Consulta de notas y descarga de certificados ( Tramitación on-line sin certificado digital )
Verificació dels certificats electrònics de notes
Seguiment de processos selectius de cossos de l'Administració de Justícia
Consulta de notes i descàrrega de certificats (Tramitació en línia amb CL@VE)
Consulta de notas y descarga de certificados ( Tramitación on-line sin certificado digital )
Verificació dels certificats electrònics de notes
Seguiment d'expedients del Registre Civil Central
Seguiment d'expedients del Registre Civil Central
Seguiment de processos selectius de cossos de l'Administració de Justícia
Consulta de notes i descàrrega de certificats (Tramitació en línia amb CL@VE)
Consulta de notas y descarga de certificados ( Tramitación on-line sin certificado digital )
Verificació dels certificats electrònics de notes
Sol·licitud de nacionalitat espanyola a voluntaris de Brigades Internacionals
Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Solicitud de realización de pericias a solicitud de particulares en reclamaciones por hechos relativos a accidentes de circulación
Realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del ámbito del Ministerio de Justicia (IMLCF Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla)
Sol·licituds i escrits
Presentació al registre electrònic del Ministeri de Justícia
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Sol·licitud rectificació error material, aritmètic o de fet
Inici telemàtic de la vostra sol·licitud o tràmit
Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Queixes i suggeriments
Presentació del vostre suggeriment o queixa
Consulta de l'estat del vostre suggeriment o queixa
 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit