Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 3 Agost 2020 22:46 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fundacions: Òrgans de Govern i Representació

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Modificacions estatutàries de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Una vegada rebut del Protectorat l'informe de no oposició a la modificació estatutària o transcorreguts tres mesos des de la notificació al mateix de l'acord del Patronat sobre la modificació estatutària, el Registre efectuarà, si escau, la inscripció registral.

Si el Registre rebera notificació del Protectorat per la qual es faça constar un informe d'oposició a la modificació, es denegarà la inscripció.

El seient d'inscripció que es practica farà referència als articles modificats o addicionats, així com si escau, esment dels quals se suprimeixen o se substitueixen.

Per a la Inscripció de modificacions estatutàries ha de presentar-se la sol·licitud d'inscripció, acompanyada dels següents documents:

 1. Còpia autoritzada de l'escriptura pública de modificació estatutària que incorporarà l'acord del Patronat en el qual conste la voluntat de modificar el text estatutari i la conveniència de la seua modificació i la redacció literal dels Estatuts modificats.
 2. Còpia compulsada de l'escrit de comunicació al Protectorat de l'acord del Patronat sobre la modificació estatutària.
 3. En el supòsit de modificació estatutària acordada judicialment, a proposta del Protectorat, es presentarà el testimoniatge de la resolució judicial adoptada.
Inscripció de canvis en el patronat de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures o del certificat emès pel secretari del patronat, amb el vistiplau del president, amb signatures legitimades davant notari.

En tota fundació haurà d'existir, amb la denominació de Patronat, un òrgan de govern i representació de la mateixa al que correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos.

Els patrons entraran a exercir les seues funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec.

L'acceptació expressa es requereix també per al supòsit de reelecció.

Aquesta acceptació formal es podrà realitzar:

 • En document públic.
 • En document privat amb signatura legitimada per notari.
 • Mitjançant compareixença en el Registre de Fundacions.
 • Davant el Patronat, acreditant-se l'acceptació a través de certificació expedida pel Secretari, amb signatura legitimada notarialment.

L'acceptació expressa serà de:

 • La persona física que siga nomenada patró.
 • L'òrgan de govern de la persona jurídica nomenada patró. La persona jurídica patró haurà d'estar representada per una o més persones físiques. El nomenament, la substitució i el cessament dels representants hauran de ser comunicats al Registre de Fundacions.

El cessament dels patrons d'una fundació es produirà:

 • Per mort o declaració de defunció, així com per extinció de la persona jurídica.
 • Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat.
 • Per cessament en el càrrec per raó del com van ser nomenats membres del Patronat.
 • Per no exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial, si així es declara en resolució judicial.
 • Per resolució judicial que aculla l'acció de responsabilitat.
 • Pel transcurs del període del seu mandat.
 • Per renúncia que haurà de fer-se per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits previstos per a l'acceptació.
 • Per altres causes objectives establides vàlidament en els Estatuts.

Si el cessament es deu a la defunció del patró, haurà de presentar-se per a la seua inscripció, un certificat expedit pel Registre Civil.

Si el cessament es deu a renúncia del patró, haurà de formalitzar-se mitjançant qualsevol dels mitjans previstos per a l'acceptació.

El nomenament, substitució, suspensió i cessament, per qualsevol causa, dels membres del Patronat i altres òrgans creats pels Estatuts hauran d'inscriure's en el Registre de Fundacions.

La sol·licitud d'inscripció podrà anar acompanyada dels següents documents:

 • Document públic (còpia autoritzada i simple).
 • Document privat amb signatura legitimada davant notari.
 • Acta de compareixença en el Registre de Fundacions.
 • Certificat del Secretari, amb el vistiplau del President, amb signatura legitimada davant notari.
Inscripció de canvis en altres òrgans de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures o del certificat emès pel secretari del patronat, amb el vistiplau del president, amb signatures legitimades davant notari.

Substitució, suspensió i cessament, per qualsevol causa d'altres òrgans creats pels Estatuts, hauran de comunicar-se per a la seua inscripció en el Registre de Fundacions. Aquesta comunicació podrà dur-se a terme:

 1. Per correu o de forma presencial en la pròpia Direcció general dels Registres.
 2. En els Registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats autònomes, o a les quals integren l'Administració Local, si en aquest últim cas s'haguera subscrit l'oportú conveni.
 3. En les oficines de correus.
 4. Electrònicament amb certificat digital.

La sol·licitud d'inscripció podrà anar acompanyada dels següents documents:

 • Document públic.
 • Document legitimat amb signatura legitimada per notari. (s'admetrà la seua còpia en digital en cas de presentació electrònica)
 • Acta de compareixença en el Registre de Fundacions.
 • Certificació del Patronat de la Fundació, amb signatura legitimada notarialment. (s'admetrà la seua còpia en digital en cas de presentació electrònica)
Inscripció de delegacions i apoderaments de fundacions
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Per a sol·licitar aquesta inscripció, s'haurà de presentar la sol·licitud d'inscripció d'apoderaments generals i de delegacions de facultats en el Registre de Fundacions de competència estatal, que haurà d'anar acompanyada de còpia autoritzada i simple d'elevació a públic de l'acord del Patronat d'atorgament de poders generals o de la delegació de facultats del patronat en un o més dels seus membres, així com, la seua revocació si escau.

Per tant, s'haurà d'aportar l'escriptura pública atorgada davant notari (còpia autoritzada i simple).

Informació relacionada