Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 18 Març 2019 14:36 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fusió i Extinció

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Inscripció de la fusió
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Les fundacions, sempre que no ho haja prohibit el fundador, podran fusionar-se previ acord dels respectius Patronats.

L'acord de fusió haurà de comunicar-se al Protectorat. El Protectorat podrà oposar-se motivadamente a la fusió per raons de legalitat. Si no s'oposara en el termini de tres mesos o si dins i aqueix termini manifestara expressament la seua no oposició, el Patronat elevarà a escriptura pública l'acord de fusió i sol·licitarà la seua inscripció en el Registre de Fundacions.

Inscripció de l'acord d'extinció, liquidació i cancel·lació registral
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Fundació s'extingirà en els següents suposats:

  • Quan expire el termini pel qual va ser constituïda.
  • Quan s'haguera realitzat íntegrament la fi fundacional.
  • Quan siga impossible la realització de la fi fundacional.
  • Quan així resulte d'una fusió.
  • Quan concórrega qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu, en els estatuts o en la llei.

En el cas en què s'acorde extingir la Fundació per haver-se realitzat íntegrament la fi fundacional, per resultar impossible la seua realització o per concórrer qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu o en els estatuts, haurà de sol·licitar la ratificació del Protectorat.

El Protectorat resoldrà en el termini de tres mesos. Mancant resolució en aquest termini, l'acord d'extinció podrà entendre's ratificat.

Per a la inscripció de l'extinció de la Fundació en el Registre de Fundacions haurà de presentar-se escriptura pública o, si escau, la corresponent resolució judicial.

L'extinció de la fundació, excepte en el suposat fusió per absorció - per al cas de fundació absorbida en el procés - determinarà l'obertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel Patronat de la fundació sota el control del Protectorat.

Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que perseguisquen finalitats d'interès general i que tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seua dissolució, a la consecució d'aquells, i que hagen sigut designats en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida. En defecte d'açò, aquesta destinació podrà ser decidit, en favor de les mateixes fundacions i entitats esmentades, pel Patronat, quan tinga reconeguda aqueixa facultat pel fundador, i, mancant aqueixa facultat, correspondrà al Protectorat complir aqueixa comesa.

No obstant el disposat en l'apartat anterior, les fundacions podran preveure en els seus Estatuts o clàusules fundacionals que els béns i drets resultants de la liquidació siguen destinats a entitats públiques, de naturalesa no fundacional, que perseguisquen finalitats d'interès general.

En la inscripció del nomenament de liquidadors, que podrà ser simultani o posterior al de la inscripció de l'extinció de la fundació, es farà constar la seua identitat, la manera en què han d'exercitar les seues facultats, i, si escau, el termini per al qual han sigut nomenats.

La inscripció de la liquidació farà constar els apoderaments o delegacions acordats pel Patronat per a dur a terme l'execució material dels acords relatius al procés de liquidació. Igualment es farà constar la identitat de les persones apoderades o en les quals s'haja delegat aquesta execució.

La inscripció de la liquidació farà constar la destinació donada als béns i drets resultants de la mateixa, citant expressament les fundacions o entitats no lucratives privades beneficiàries, detallant si les mateixes van ser designades en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida, si ho han sigut pel Patronat en tenir reconeguda aquesta facultat pel fundador, pels Estatuts, o finalment, si la designació l'ha efectuat el Protectorat.

Així mateix, hauran de citar-se expressament les entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen finalitats d'interès general quan siguen destinatàries dels béns i drets resultants de la liquidació.

Inscrita l'extinció i posterior liquidació, que igual que l'extinció ha de constar en escriptura pública, es cancel·laran d'ofici els seients de la fundació extingida.

Sense perjudici de l'anteriorment assenyalat, podrà concentrar-se en un únic acte el procés d'extinció i liquidació de la fundació, en tal cas, s'haurà d'acreditar davant el notari autorizante de l'escriptura d'extinció-liquidació la destinació donada als béns i drets resultants del procediment de liquidació.

Informació relacionada