Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dissabte, 31 Octubre 2020 18:13 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fundacions: Constitució, Fusió, Extinció i Certificacions

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Expedició de certificats de fundacions
Tramitació telemàtica completa

Les certificacions d’inscripció, patronat i poders inscrits es descarreguen a l’equip al moment mateix de fer-ne la sol·licitud.

Per sol·licitar qualsevol altra certificació, heu de descarregar el formulari, emplenar-lo i presentar-lo a través d’aquesta Seu Electrònica. Posteriorment, la certificació us serà remesa al vostre compte de correu electrònic.

Sol·licitud de certificat de denominació
Tramitació telemàtica parcial

Sol·licitud dirigida a l'encarregat del Registre per comprovar que la denominació de la fundació que es vol constituir no coincideix ni assembla amb cap altra prèviament inscrita en els Registres de fundacions.

Sol·licitud en la qual consti, la denominació amb la qual pretén inscriure's, les finalitats, activitats i el seu àmbit territorial.

La certificació negativa de denominació ha d'haver estat expedida, com a màxim, tres mesos abans de la data d'atorgament de l'escriptura.

El nom sol·licitat es reserva durant sis mesos si se sol·licita pròrroga de denominació. Si han transcorregut més de sis mesos, ha de sol·licitar-se com si es tractés de nova denominació.

Inscripció de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seva tramitació completa, en tant no es presentin els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

S'adquireix personalitat jurídica des del moment de la inscripció registral de l'escriptura pública de la seva constitució en el Registre de Fundacions de Competència Estatal.

Per a la inscripció d'una fundació ha de presentar-se la sol·licitud d'inscripció, acompanyada dels següents documents:

 • Escriptura pública de constitució (còpia autenticada pel notari i còpia simple)
 • Justificant de liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • CIF provisional.
Inscripció de delegacions de fundacions estrangeres
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Té per objecte la primera inscripció de les delegacions de fundacions estrangeres en territori espanyol.

Les fundacions estrangeres que pretenguen exercir les seues activitats de forma estable a Espanya, hauran de mantenir una delegació en territori espanyol i inscriure's en el Registre de fundacions competent en funció de l'àmbit territorial que desenvolupen principalment les seues activitats.

Per a la inscripció de delegació estrangera ha de presentar-se la sol·licitud d'inscripció (Sol·licitud de primera inscripció de delegació estrangera en el Registre de Fundacions (PDF. 553 KB)), acompanyada dels següents documents:

 • Còpia autèntica i còpia simple de l'escriptura pública al fet que es refereix l'article 4 del Reial decret 1337/2005, 11 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.
 • Document que estableix la delegació.
 • Acreditació documental de la titularitat que es va a ostentar sobre el domicili a Espanya de la fundació estrangera, en el qual s'estableix la delegació.
 • Certificat de nomenament i acceptació del càrrec.
Inscripció de la fusió de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Les fundacions, sempre que no ho haja prohibit el fundador, podran fusionar-se previ acord dels respectius Patronats.

L'acord de fusió haurà de comunicar-se al Protectorat. El Protectorat podrà oposar-se motivadamente a la fusió per raons de legalitat. Si no s'oposara en el termini de tres mesos o si dins i aqueix termini manifestara expressament la seua no oposició, el Patronat elevarà a escriptura pública l'acord de fusió i sol·licitarà la seua inscripció en el Registre de Fundacions.

Inscripció de l'acord d'extinció, liquidació i cancel·lació registral de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Fundació s'extingirà en els següents suposats:

 • Quan expire el termini pel qual va ser constituïda.
 • Quan s'haguera realitzat íntegrament la fi fundacional.
 • Quan siga impossible la realització de la fi fundacional.
 • Quan així resulte d'una fusió.
 • Quan concórrega qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu, en els estatuts o en la llei.

En el cas en què s'acorde extingir la Fundació per haver-se realitzat íntegrament la fi fundacional, per resultar impossible la seua realització o per concórrer qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu o en els estatuts, haurà de sol·licitar la ratificació del Protectorat.

El Protectorat resoldrà en el termini de tres mesos. Mancant resolució en aquest termini, l'acord d'extinció podrà entendre's ratificat.

Per a la inscripció de l'extinció de la Fundació en el Registre de Fundacions haurà de presentar-se escriptura pública o, si escau, la corresponent resolució judicial.

L'extinció de la fundació, excepte en el suposat fusió per absorció - per al cas de fundació absorbida en el procés - determinarà l'obertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel Patronat de la fundació sota el control del Protectorat.

Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que perseguisquen finalitats d'interès general i que tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seua dissolució, a la consecució d'aquells, i que hagen sigut designats en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida. En defecte d'açò, aquesta destinació podrà ser decidit, en favor de les mateixes fundacions i entitats esmentades, pel Patronat, quan tinga reconeguda aqueixa facultat pel fundador, i, mancant aqueixa facultat, correspondrà al Protectorat complir aqueixa comesa.

No obstant el disposat en l'apartat anterior, les fundacions podran preveure en els seus Estatuts o clàusules fundacionals que els béns i drets resultants de la liquidació siguen destinats a entitats públiques, de naturalesa no fundacional, que perseguisquen finalitats d'interès general.

En la inscripció del nomenament de liquidadors, que podrà ser simultani o posterior al de la inscripció de l'extinció de la fundació, es farà constar la seua identitat, la manera en què han d'exercitar les seues facultats, i, si escau, el termini per al qual han sigut nomenats.

La inscripció de la liquidació farà constar els apoderaments o delegacions acordats pel Patronat per a dur a terme l'execució material dels acords relatius al procés de liquidació. Igualment es farà constar la identitat de les persones apoderades o en les quals s'haja delegat aquesta execució.

La inscripció de la liquidació farà constar la destinació donada als béns i drets resultants de la mateixa, citant expressament les fundacions o entitats no lucratives privades beneficiàries, detallant si les mateixes van ser designades en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida, si ho han sigut pel Patronat en tenir reconeguda aquesta facultat pel fundador, pels Estatuts, o finalment, si la designació l'ha efectuat el Protectorat.

Així mateix, hauran de citar-se expressament les entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen finalitats d'interès general quan siguen destinatàries dels béns i drets resultants de la liquidació.

Inscrita l'extinció i posterior liquidació, que igual que l'extinció ha de constar en escriptura pública, es cancel·laran d'ofici els seients de la fundació extingida.

Sense perjudici de l'anteriorment assenyalat, podrà concentrar-se en un únic acte el procés d'extinció i liquidació de la fundació, en tal cas, s'haurà d'acreditar davant el notari autorizante de l'escriptura d'extinció-liquidació la destinació donada als béns i drets resultants del procediment de liquidació.

S'adquireix personalitat jurídica des del moment de la inscripció registral de l'escriptura pública de la seva constitució en el Registre de Fundacions de Competència Estatal.

Informació relacionada