Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dijous, 2 Juliol 2020 08:32 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Sellos electrónicos

Segells electrònics

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les Administracions Públiques podran utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reuneixin els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de Segell Electrònic vincula unes Dades de Verificació de Signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat Titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Segell del Registre Electrònic de la Sotssecretaria de Justícia

Per a l'ús en qualsevol comunicació que el Ministeri de Justícia faci a través del Registre Electrònic.

Usos d'aquest segell:
  • Emissió i segellament de justificants de presentació d'escrits i sol·licituds dirigits al Registre Electrònic del Ministeri de Justícia.
Document de la Resolució:

Segell de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia

Per a l'activitat administrativa automatitzada de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Usos d'aquest segell:
  • Segellament del certificat de notes del procés selectiu del Cos d'Auxili Judicial
  • Segellament del certificat de notes del procés selectiu del Cos de Gestió Processal i Administrativa
  • Segellament del certificat de notes del procés selectiu del Cos de Tramitació Processal i Administrativa
Document de la Resolució:

Segell de la Direcció General dels Registres i del Notariat

Per a l'activitat administrativa automatitzada de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Usos d'aquest segell:
  • Segellament de la certificació de naixement
  • Segellament de la certificació de matrimoni
Document de la Resolució:

Segell de la Sotsdirecció General de Registres Administratius de suport a l'activitat judicial

Per a l'activitat administrativa automatitzada de la Sotsdirecció General.

Usos d'aquest segell:
  • Segellament del certificat d'antecedents penals
Document de la Resolució:

Segell de l'Oficina Judicial de l'Audiència Nacional

Document de la Resolució:

Segell de la Sotsdirecció General de Programació de la Modernització

Per a l'activitat administrativa automatitzada de la Sotsdirecció General de Programació de la Modernització.

Usos d'aquest segell:
  • Segellament del certificat de notes del procés selectiu del Cos de Secretaris Judicials
Document de la Resolució:

Segell per a aplicacions gestionades per la Direcció General dels Registres i del Notariat

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Document de la Resolució: