Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Xoves, 2 Xullo 2020 09:04 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fundacions: Òrgans de Govern i Representació

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome 46 e versións posteriores ou Mozilla Firefox 41.0.1 e versións posteriores, necesita ter instalado no seu equipo a aplicación AutoFirma. Con AutoFirma poderá completar o trámite de forma exitosa.

Pode descargar a aplicación na seguinte ligazón: Descargar AutoFirma. A descarga inclúe o manual de instalación de Autofirma.

Modificacións estatutarias da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Unha vez recibido do Protectorado o informe de non oposición á modificación estatutaria ou transcorridos tres meses desde a notificación ao mesmo do acordo do Padroado sobre a modificación estatutaria, o Rexistro efectuará, no seu caso, a inscrición rexistral.

Se o Rexistro recibise notificación do Protectorado pola que se faga constar un informe de oposición á modificación, denegarase a inscrición.

O asento de inscrición que se practica fará referencia aos artigos modificados ou engadidos, así como no seu caso, mención dos que se suprimen ou se substitúen.

Para a Inscrición de modificacións estatutarias debe presentarse a solicitude de inscrición, acompañada dos seguintes documentos:

 1. Copia autorizada da escritura pública de modificación estatutaria que incorporará o acordo do Padroado no que conste a vontade de modificar o texto estatutario e a conveniencia da súa modificación e a redacción literal dos Estatutos modificados.
 2. Copia compulsada do escrito de comunicación ao Protectorado do acordo do Padroado sobre a modificación estatutaria.
 3. No suposto de modificación estatutaria acordada xudicialmente, a proposta do Protectorado, presentarase o testemuño da resolución xudicial adoptada.
Inscrición de cambios no padroado da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras ou do certificado emitido polo secretario do padroado, co visto e prace do presidente, con firmas lexitimadas ante notario.

En toda fundación deberá existir, coa denominación de Padroado, un órgano de goberno e representación da mesma ao que corresponde cumprir os fins fundacionais e administrar con dilixencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da fundación mantendo o rendemento e utilidade dos mesmos.

Os patróns entrarán a exercer as súas funcións despois de aceptar expresamente o cargo.

A aceptación expresa requírese tamén para o suposto de reelección.

Esta aceptación formal poderase realizar:

 • En documento público.
 • En documento privado con firma lexitimada por notario.
 • Mediante comparecencia no Rexistro de Fundacións.
 • Ante o Padroado, acreditándose a aceptación a través de certificación expedida polo Secretario, con firma lexitimada notarialmente.

A aceptación expresa será de:

 • A persoa física que sexa nomeada patrón.
 • O órgano de goberno da persoa xurídica nomeada patrón. A persoa xurídica patrón deberá estar representada por unha ou máis persoas físicas. O nomeamento, a substitución e o cesamento dos representantes deberán ser comunicados ao Rexistro de Fundacións.

O cesamento dos patróns dunha fundación producirase:

 • Por morte ou declaración de falecemento, así como por extinción da persoa xurídica.
 • Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade.
 • Por cesamento no cargo por razón do cal foron nomeados membros do Padroado.
 • Por non desempeñar o cargo coa dilixencia dun representante leal, se así se declara en resolución xudicial.
 • Por resolución xudicial que acolla a acción de responsabilidade.
 • Polo transcurso do período do seu mandato.
 • Por renuncia que deberá facerse por calquera dos medios e mediante os trámites previstos para a aceptación.
 • Por outras causas obxectivas establecidas válidamente nos Estatutos.

Se o cesamento débese ao falecemento do patrón, deberá presentarse para a súa inscrición, un certificado expedido polo Rexistro Civil.

Se o cesamento débese a renuncia do patrón, deberá formalizarse mediante calquera dos medios previstos para a aceptación.

O nomeamento, substitución, suspensión e cesamento, por calquera causa, dos membros do Padroado e outros órganos creados polos Estatutos deberán inscribirse no Rexistro de Fundacións.

A solicitude de inscrición poderá ir acompañada dos seguintes documentos:

 • Documento público (copia autorizada e simple).
 • Documento privado con firma lexitimada ante notario.
 • Acta de comparecencia no Rexistro de Fundacións.
 • Certificado do Secretario, co visto e prace do Presidente, con firma lexitimada ante notario.
Inscrición de cambios noutros órganos da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras ou do certificado emitido polo secretario do padroado, co visto e prace do presidente, con firmas lexitimadas ante notario.

Substitución, suspensión e cesamento, por calquera causa doutros órganos creados polos Estatutos, deberán comunicarse para a súa inscrición no Rexistro de Fundacións. Dita comunicación poderá levar a cabo:

 1. Por correo ou de forma presencial na propia Dirección Xeral dos Rexistros.
 2. Nos Rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza á Administración Xeral do Estado, á de calquera Administración das Comunidades autónomas, ou ás que integran a Administración Local, se neste último caso subscribiuse o oportuno convenio.
 3. Nas oficinas de correos.
 4. Electronicamente con certificado dixital.

A solicitude de inscrición poderá ir acompañada dos seguintes documentos:

 • Documento público.
 • Documento lexitimado con firma lexitimada por notario. (admitirase a súa copia en dixital en caso de presentación electrónica)
 • Acta de comparecencia no Rexistro de Fundacións.
 • Certificación do Padroado da Fundación, con firma lexitimada notarialmente. (admitirase a súa copia en dixital en caso de presentación electrónica)
Inscrición de delegacións e apoderamentos de fundacións
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Para solicitar esta inscrición, deberase presentar a solicitude de inscrición de apoderamentos xerais e de delegacións de facultades no Rexistro de Fundacións de competencia estatal, que deberá ir acompañada de copia autorizada e simple de elevación a público do acordo do Padroado de outorgamento de poderes xerais ou da delegación de facultades do padroado nun ou máis dos seus membros, así como, a súa revogación no seu caso.

Por tanto, deberase achegar a escritura pública outorgada ante notario (copia autorizada e simple).

Información relacionada