Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 18 Marzo 2019 14:39 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Constitución e Certificacións

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome 46 e versións posteriores ou Mozilla Firefox 41.0.1 e versións posteriores, necesita ter instalado no seu equipo a aplicación AutoFirma. Con AutoFirma poderá completar o trámite de forma exitosa.

Pode descargar a aplicación na seguinte ligazón: Descargar AutoFirma. A descarga inclúe o manual de instalación de Autofirma.

Solicitude de certificado de denominación
Tramitación telemática parcial

Solicitud dirigida al encargado del Registro para comprobar que la denominación de la fundación que se quiere constituir no coincide ni asemeja con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de fundaciones.

Solicitud en la que conste, la denominación con la que pretende inscribirse, los fines, actividades y su ámbito territorial.

La certificación negativa de denominación debe haber sido expedida, como máximo, tres meses antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.

El nombre solicitado se reserva durante seis meses si se solicita prórroga de denominación. Si han transcurrido más de seis meses, debe solicitarse como si se tratara de nueva denominación.

 

Inscrición da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Adquírese personalidade xurídica desde o momento da inscrición rexistral da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal.

Para a inscrición dunha fundación debe presentarse a solicitude de inscrición, acompañada dos seguintes documentos:

  • Escritura pública de constitución (copia autenticada polo notario e copia simple)
  • Xustificante de liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
  • CIF provisional.
Inscrición de delegacións de fundacións estranxeiras
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Ten por obxecto a primeira inscrición das delegacións de fundacións estranxeiras en territorio español.

As fundacións estranxeiras que pretendan exercer as súas actividades de forma estable en España, deberán manter unha delegación en territorio español e inscribirse no Rexistro de fundacións competente en función do ámbito territorial en que desenvolvan principalmente as súas actividades.

Para a inscrición de delegación estranxeira debe presentarse a solicitude de inscrición (Solicitude de primeira inscrición de delegación estranxeira no Rexistro de Fundacións (PDF. 553 KB)), acompañada dos seguintes documentos:

  • Copia auténtica e copia simple da escritura pública a que se refire o artigo 4 do Real Decreto 1337/2005, 11 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal.
  • Documento que establece a delegación.
  • Acreditación documental da titularidade que se vai a ostentar sobre o domicilio en España da fundación estranxeira, no que se establece a delegación.
  • Certificado de nomeamento e aceptación do cargo.
Expedición de certificacións e notas
Tramitación telemática parcial

O Regulamento do Rexistro de fundacións de competencia estatal establece a publicidade do Rexistro. A publicidade faise efectiva por certificación do contido dos asentos expedida polo encargado do Rexistro, por nota simple informativa ou por copia dos asentos e documentos depositados no Rexistro preferentemente por medios telemáticos.

Adquírese personalidade xurídica desde o momento da inscrición rexistral da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal.

Información relacionada