Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Martes, 26 Maio 2020 09:30 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fundacións: Constitución, Fusión, Extinción e Certificacións

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome 46 e versións posteriores ou Mozilla Firefox 41.0.1 e versións posteriores, necesita ter instalado no seu equipo a aplicación AutoFirma. Con AutoFirma poderá completar o trámite de forma exitosa.

Pode descargar a aplicación na seguinte ligazón: Descargar AutoFirma. A descarga inclúe o manual de instalación de Autofirma.

Expedición de certificados de fundacións
Tramitación telemática completa

As certificacións de inscrición, padroado e poderes inscritos descárganse ao seu equipo no momento mesmo de realizar a solicitude.

Para solicitar calquera outra certificación, vostede debe descargar o formulario, cubrilo e presentalo a través desta Sede Electrónica. Posteriormente a certificación seralle remitida á súa conta de correo electrónico.

Solicitude de certificado de denominación
Tramitación telemática parcial

Solicitud dirigida al encargado del Registro para comprobar que la denominación de la fundación que se quiere constituir no coincide ni asemeja con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de fundaciones.

Solicitud en la que conste, la denominación con la que pretende inscribirse, los fines, actividades y su ámbito territorial.

La certificación negativa de denominación debe haber sido expedida, como máximo, tres meses antes de la fecha de otorgamiento de la escritura.

El nombre solicitado se reserva durante seis meses si se solicita prórroga de denominación. Si han transcurrido más de seis meses, debe solicitarse como si se tratara de nueva denominación.

 

Inscrición da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Adquírese personalidade xurídica desde o momento da inscrición rexistral da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal.

Para a inscrición dunha fundación debe presentarse a solicitude de inscrición, acompañada dos seguintes documentos:

 • Escritura pública de constitución (copia autenticada polo notario e copia simple)
 • Xustificante de liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
 • CIF provisional.
Inscrición de delegacións de fundacións estranxeiras
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Ten por obxecto a primeira inscrición das delegacións de fundacións estranxeiras en territorio español.

As fundacións estranxeiras que pretendan exercer as súas actividades de forma estable en España, deberán manter unha delegación en territorio español e inscribirse no Rexistro de fundacións competente en función do ámbito territorial en que desenvolvan principalmente as súas actividades.

Para a inscrición de delegación estranxeira debe presentarse a solicitude de inscrición (Solicitude de primeira inscrición de delegación estranxeira no Rexistro de Fundacións (PDF. 553 KB)), acompañada dos seguintes documentos:

 • Copia auténtica e copia simple da escritura pública a que se refire o artigo 4 do Real Decreto 1337/2005, 11 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de competencia estatal.
 • Documento que establece a delegación.
 • Acreditación documental da titularidade que se vai a ostentar sobre o domicilio en España da fundación estranxeira, no que se establece a delegación.
 • Certificado de nomeamento e aceptación do cargo.
Inscrición da fusión da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

As fundacións, sempre que non o prohibiu o fundador, poderán fusionarse previo acordo dos respectivos Padroados.

O acordo de fusión deberá comunicarse ao Protectorado. O Protectorado poderá oporse motivadamente á fusión por razóns de legalidade. Se non se opuxese no prazo de tres meses ou se dentro e ese prazo manifestase expresamente a súa non oposición, o Padroado elevará a escritura pública o acordo de fusión e solicitará a súa inscrición no Rexistro de Fundacións.

Inscrición do acordo de extinción, liquidación e cancelación rexistral da fundación
Tramitación telemática parcial

Trátase dunha tramitación parcial, xa que aínda que se comeza o trámite a través da sede electrónica de forma telemática, non se poderá levar a cabo a súa tramitación completa, en tanto non se presenten os orixinais da copia autorizada e copia simple das correspondentes escrituras.

Fundación extinguirase nos seguintes supostos:

 • Cando expire o prazo polo que foi constituída.
 • Cando se realizou integramente o fin fundacional.
 • Cando sexa imposible a realización do fin fundacional.
 • Cando así resulte dunha fusión.
 • Cando concorra calquera outra causa prevista no acto constitutivo, nos estatutos ou na lei.

No caso en que se acorde extinguir a Fundación por realizarse integramente o fin fundacional, por resultar imposible a súa realización ou por concorrer calquera outra causa prevista no acto constitutivo ou nos estatutos, deberá solicitar a ratificación do Protectorado.

O Protectorado resolverá no prazo de tres meses. A falta de resolución no devandito prazo, o acordo de extinción poderá entenderse ratificado.

Para a inscrición da extinción da Fundación no Rexistro de Fundacións deberá presentarse escritura pública ou, no seu caso, a correspondente resolución xudicial.

A extinción da fundación, salvo na suposto fusión por absorción - para o caso de fundación absorbida no proceso - determinará a apertura do procedemento de liquidación, que se realizará polo Padroado da fundación baixo o control do Protectorado.

Os bens e dereitos resultantes da liquidación destinaranse ás fundacións ou ás entidades non lucrativas privadas que persigan fins de interese xeral e que teñan afectados os seus bens, mesmo para o suposto da súa disolución, á consecución daqueles, e que fosen designados no negocio fundacional ou nos Estatutos da fundación extinguida. Na súa falta, este destino poderá ser decidido, en favor das mesmas fundacións e entidades mencionadas, polo Padroado, cando teña recoñecida esa facultade polo fundador, e, a falta desa facultade, corresponderá ao Protectorado cumprir ese labor.

Non obstante o disposto no apartado anterior, as fundacións poderán prever nos seus Estatutos ou cláusulas fundacionais que os bens e dereitos resultantes da liquidación sexan destinados a entidades públicas, de natureza non fundacional, que persigan fins de interese xeral.

Na inscrición do nomeamento de liquidadores, que poderá ser simultáneo ou posterior ao da inscrición da extinción da fundación, farase constar a súa identidade, o modo en que han de exercitar as súas facultades, e, no seu caso, o prazo para o que foron nomeados.

A inscrición da liquidación fará constar os apoderamentos ou delegacións acordados polo Padroado para levar a cabo a execución material dos acordos relativos ao proceso de liquidación. Igualmente farase constar a identidade das persoas apoderadas ou nas que se delegou dita execución.

A inscrición da liquidación fará constar o destino dado aos bens e dereitos resultantes da mesma, citando expresamente as fundacións ou entidades non lucrativas privadas beneficiarias, detallando se as mesmas foron designadas no negocio fundacional ou nos Estatutos da fundación extinguida, se o foron polo Padroado ao ter recoñecida dita facultade polo fundador, polos Estatutos, ou por último, se a designación efectuouna o Protectorado.

Así mesmo, deberán citarse expresamente as entidades públicas de natureza non fundacional que persigan fins de interese xeral cando sexan destinatarias dos bens e dereitos resultantes da liquidación.

Inscrita a extinción e posterior liquidación, que do mesmo xeito que a extinción debe constar en escritura pública, cancelaranse de oficio os asentos da fundación extinguida.

Sen prexuízo do anteriormente sinalado, poderá concentrarse nun único acto o proceso de extinción e liquidación da fundación, en tal caso, deberase acreditar ante o notario autorizante da escritura de extinción-liquidación o destino dado aos bens e dereitos resultantes do procedemento de liquidación.

Adquírese personalidade xurídica desde o momento da inscrición rexistral da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións de Competencia Estatal.

Información relacionada