Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 14:27 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificado/Certificación de Matrimonio

Información importante sobre o Regulamento Xeral de Protección de datos

 

Su Registro Civil

A través deste servizo, pódese obter información sobre datos rexistrais con valor meramente informativo, non tendo en ningún caso a consideración de certificación dos asentos do Rexistro Civil. Devanditos datos comprenden os máis relevantes recollidos nas inscricións principais de nacemento e matrimonio. Non se inclúen aqueles datos cuxa inscrición ha de recollerse á marxe da inscrición principal, por exemplo: o cambio de nome e/ou apelidos, divorcio, nacionalidade, etc... a que se refiren os artigos 39, 46, 62, 76 e 77 da Lei do Rexistro Civil. Tampouco os referir# a a Sección de Tutelas.

A Información que se facilita, o é en base a encoméndaa de xestión da Secretaría de Estado de Xustiza ao Instituto Nacional de Estatística en materia de transmisión de datos informatizados relativos a inscricións de nacementos, matrimonios e defuncións practicadas nos rexistros civís, publicada no BOE o 14 de febreiro de 2005.

Solicitude de certificación electrónica de Matrimonio (para un mesmo) CANDO EMITIDO
Tramitación telemática completa

Pode solicitar e obter no momento a súa propia Certificación de Matrimonio de forma electrónica completando o formulario ao que se accede dende esta páxina.

A certificación que se solicita debe ser dun mesmo, xa que no resto de casos hai que realizar certas comprobacións adicionais e non se pode proporcionar no momento. Para comprobar isto, o solicitante debe dispoñer de certificado dixital para identificarse de forma única.

Importante: Só pode presentar a súa solicitude por esta vía se a data do feito é posterior a 1950.

A partir dos datos proporcionados, verificarase a dispoñibilidade por medios telemáticos da información. Se está dispoñible, a súa certificación aparecerá no momento. De non ser así, o sistema avisarao de que foi imposible xerar a súa certificación.

Verificación de certificacións electrónicas de Matrimonio
Tramitación telemática completa

Os organismos, entidades ou terceiros destinatarios da Certificación electrónica de Matrimonio deben comprobar a súa validez dende a sección Verificación de documentos mediante o CSV consignando o Código Seguro de Verificación que inclúe o documento

Solicitude de certificado de matrimonio
Tramitación telemática parcial

A petición de certificados aos Rexistros Civís por vía telemática é posible respecto ás inscricións que consten nos Rexistros Civís informatizados que figuran na listaxe despregable, na cal serán incluídos proximamente os Rexistros Civís que se vaian incorporando neste proceso de informatización.

O certificado solicitado por esta vía remitirase preferentemente por correo ordinario ao domicilio indicado na solicitude. Así e todo, o interesado poderá recollelo en persoa sempre que o indicase expresamente na solicitude.

Nas certificados nas que o modo de entrega elixido polo interesado fose presencial será o propio Rexistro Civil o que lle indicará a partir de que data pode proceder á súa recollida neste.