Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 16 Setembro 2019 06:07 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento

O prazo de emisión destes certificados é de 7 días hábiles desde a súa recepción en caso de solicitude por correo postal; este prazo redúcese á metade no caso de solicitude telemática. Non obstante as solicitudes telemáticas están a emitirse nun prazo de 24 a 48 horas.
Solicitude de certificado electrónico de contratos de seguro de cobertura de falecemento
Tramitación telemática completa

Pode solicitar o seu Certificado de Actos de Última Vontade por vía electrónica completando o formulario ao que se accede dende esta páxina.

A solicitude non poderá presentarse ata transcorridos 15 días hábiles dende a data do falecemento.

A partir dos datos proporcionados verificarase a dispoñibilidade por medios telemáticos da información sobre a inscrición da defunción do causante do certificado. Se esta información está dispoñible en liña, poderá completarse a solicitude.

Importante: Soamente pode presentar a súa solicitude por esta vía se a data do falecemento é posterior ao 2 de abril de 2009 e a defunción non está inscrita nun xulgado de paz. No caso contrario, debe acudir á vía presencial ou por correo postal pois ha de acompañar á súa solicitude o certificado literal de defunción da persoa falecida (Infórmese da tramitación no apartado Información xeral sobre o propio trámite)

Se cos datos proporcionados non fose posible recuperar a información necesaria sobre a inscrición da defunción, o sistema avisarao desta situación mediante unha mensaxe na pantalla para que verifique que os datos introducidos son correctos e, de ser así, para que o intente de novo con outros grupos de busca.

No proceso, debe realizar o pagamento telemático da taxa 006 asociada á solicitude. O pagamento realizarase a través da pasarela de pagamentos da Axencia Tributaria para Taxas Administrativas. Consulte, no apartado Resuelva sus dudas, as entidades bancarias adheridas á devandita pasarela de pagamento e o horario de servizo.

Solicitaráselle que se identifique e firme electronicamente o formulario e os datos de pagamento de acordo cos requisitos establecidos para o pagamento telemático e a presentación da solicitude no Rexistro Electrónico do Ministerio. Lembre que o asinante do pagamento debe ser o titular da conta bancaria ou tarxeta de crédito utilizada.

Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado
Tramitación telemática completa

Como xustificante da súa solicitude poderase descargar un documento cos comprobantes do pagamento e do rexistro da solicitude, asinado electronicamente polo Ministerio de Xustiza.

Non esqueza gardar ou imprimir este xustificante. Nel inclúese un número de solicitude que necesitará para a descarga do certificado en formato electrónico, cando este estea dispoñible.

O certificado estará dispoñible como norma xeral ás 24 horas da súa solicitude, non obstante é necesario prever que en determinados casos pode ser necesario un período maior, en xeral non superior a 3 días hábiles. O prazo que a Administración ten para a devandita expedición é de 10 días hábiles dende a recepción da solicitude.

Se por algunha causa non fose posible a expedición do seu certificado por vía electrónica, esta circunstancia poñeríase no seu coñecemento.

Pode consultar a dispoñibilidade do certificado e realizar a súa descarga dende o apartado 'Como vai o meu?'.

Se o desexa, no formulario de solicitude, pode indicar un enderezo de correo electrónico e recibirá un aviso cando o certificado estea dispoñible.

Ten en conta que unha vez que o certificado está listo para descargar, ten un período de 90 días para facelo. Tras ese período, se quere o certificado, ten que recandidatar-se.

Importante: Cando o certificado de actos de última vontade deban surtir efectos no estranxeiro, necesita ser legalizado. Non esqueza informarse sobre este trámite.

Verificación do certificado
Tramitación telemática completa

Os organismos, entidades ou terceiros destinatarios do certificado electrónico de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento deben comprobar a súa validez dende o apartado Verificación de documentos mediante o CSV consignando o Código Seguro de Verificación que inclúe o documento.

Descarga do formulario 790

Envío do formulario 790 é necesario para solicitar o seu certificado en persoa ou por correo. Para obter información sobre como aplicar en persoa ou por correo, ver Información xeral sobre o propio trámite.

IMPORTANTE: Non debe fotocopiar estes impresos, posto que conteñen un código numérico que debe ser único para cada solicitude.

Consulta de pagamento de taxas a través da AEAT
Tramitación telemática completa

Poderá COMPROBAR na Axencia Tributaria, en calquera momento, a información referente ao pagamento da taxa. É conveniente que, no caso de fallo do procedemento telemático, comprobe que este pagamento non se realizou antes de intentalo de novo.