Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 15:41 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Preguntas frecuentes

¿Que é a Sede Electrónica?

É aquel enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias (Artigo 10 LAECSP).

¿É o mesmo Oficina virtual que Sede Electrónica?

Non é o mesmo a Sede Electrónica que a Oficina virtual.

As sedes electrónicas están reguladas e normalizadas, polo que requiren compromisos, responsabilidades e requisitos que non se esixen para as Oficinas virtuais, aínda que estas deberían evolucionar a Sedes.

¿E é o mesmo a Sede Electrónica que o Portal?

Non é o mesmo a Sede Electrónica que o Portal.

En xeral, os portais actuais non cumpren as condicións para ser sedes. De feito son conceptualmente distintos, sede é un sitio seguro onde realizar os trámites electrónicos, mentres que o Portal ten contidos informativos, campañas e mesmo servizos que non requiren autenticación.

¿Que se inclúe na Sede?

Todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública ou dos cidadáns por medios electrónicos no sentido do Artigo 13 da LAECSP, é dicir, mediante DNI electrónico, sinatura electrónica avanzada ou utilización de claves concertada.

¿Que relación hai entre o Rexistro Electrónico e a Sede Electrónica?

Se hai rexistro electrónico, accederase a el dende unha sede. Pode haber sedes sen rexistro electrónico, pero, normalmente, se nunha sede hai servizos electrónicos isto implicará recepción e remisión de documentos a través, claro está, dun rexistro electrónico.

As disposicións de creación de rexistros electrónicos publicaranse no Diario Oficial correspondente e o seu texto íntegro deberá estar dispoñible para consulta na sede electrónica de acceso ao rexistro.

Artigo 25 LAECSP

¿Que é a data e hora oficial?

Es un servicio que indica la fecha y hora oficial sincronizada con el Real Observatorio de la Armada.

Para cualquier trámite, la fecha y hora de la sede es la que tendrá validez legal y no la del equipo desde el cual se realice el trámite.

ADVERTENCIA: La hora que se presenta en la sede electrónica del Ministerio de Justicia puede no corresponder a la hora exacta, debido al desfase provocado por los medios telemáticos utilizados hasta su recepción, por lo que tiene carácter meramente informativo y en ningún caso de certificación horaria.

¿Pódese acceder ás Sedes dende o Portal do Departamento?

Si, pódese acceder ás Sedes tanto dende os Portais departamentais como dende Portais temáticos, mesmo sería posible que dende o Portal dun Ministerio se acceda a varias Sedes Electrónicas.

Non se poderá acceder directamente ás aplicacións que soportan os servizos electrónicos dende Portais da administración. Haberá que facelo a través da Sede.

¿Dispón o cidadán dalgún punto de acceso xeral a todas as Sedes?

O Punto de Acceso Xeral (www.060.es) facilitarase a través da súa sede, o acceso aos servizos electrónicos da AGE e os seus organismos. Se se facilita o acceso a servizos electrónicos doutras administracións haberá que asinar o convenio correspondente.

O directorio de sedes electrónicas da AGE residirá na sede do Punto de Acceso Xeral (https://sede.060.gob.esAtención, vai saír da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza).

¿Estou obrigado a identificarme sempre?

Non.

Os cidadáns accederán á páxina de inicio das Sedes sen necesidade de identificación, pero sempre se esixirá a autenticación do usuario para acceder aos trámites electrónicos, xa sexa a través da páxina principal da sede, dunha ligazón directa a algún servizo dende os favoritos ou ben dende un motor de busca.

¿Que sistemas de sinatura electrónica poderán utilizar os cidadáns?

 • Os sistemas de sinatura electrónica incorporados ao Documento Nacional de Identidade, para persoas físicas.
 • Sistemas de sinatura electrónica avanzada, incluíndo os baseados en certificado electrónico recoñecido, admitidos por las Administracións Públicas.
 • Outros sistemas de sinatura electrónica, como a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ambas as dúas partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determinen.

Artigo 13.2 LAECSP

¿Poderase utilizar outro sistema de sinatura electrónica?

A admisión doutros sistemas de sinatura electrónica á que se refire o artigo 13.2.c da Lei 11/2007, do 22 de xuño, deberán aprobarse mediante Orde ministerial, ou Resolución do titular no caso dos organismos públicos, logo de informe do Consello Superior de Administración Electrónica.

Cando o sistema se refira á totalidade da Administración Xeral do Estado, requirirase acordo do Consello de Ministros por proposta dos Ministerios da Presidencia e de Industria, Turismo e Comercio, logo de informe do Consello Superior de Administración Electrónica.

O acto de aprobación conterá a denominación e descrición xeral do sistema de identificación, órgano ou organismo público responsable da súa aplicación e garantías do seu funcionamento, e será publicado nas sedes electrónicas que sexan de aplicación, onde se informará das actuacións nas que son admisibles estes medios de identificación e autenticación.

Artigo 11 RD 1671/2009.

¿Que implicacións ten o uso da sinatura por parte dos cidadáns?

O uso da sinatura electrónica non exclúe a obriga de incluír no documento ou comunicación electrónica os datos de identificación que sexan necesarios de acordo coa lexislación que lle sexa aplicable.

O uso polos cidadáns de sistemas de sinatura electrónica implicará que os órganos da Administración Xeral do Estado ou organismos públicos vinculados ou dependentes poden tratar os datos persoais consignados, para os efectos da verificación da sinatura.

Artigo 12 RD 1671/2009.

¿Pódese obrigar os cidadáns a relacionarse coas administracións exclusivamente por medios electrónicos?

Deberá ser publicada no Boletín Oficial do Estado e na sede electrónica do órgano ou organismo público de que se trate, a Orde Ministerial sobre a obrigatoriedade de comunicarse por medios electrónicos cos órganos da Administración Xeral do Estado ou os seus organismos e, se é o caso, a práctica de notificacións administrativas por medios electrónicos, así como a necesaria utilización dos rexistros electrónicos que se especifiquen.

Regulamentariamente, as Administracións Públicas poderán establecer a obrigatoriedade de comunicarse con elas utilizando só medios electrónicos, cando os interesados se correspondan con persoas xurídicas ou colectivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade económica ou técnica, dedicación profesional ou outros motivos acreditados teñan garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos.

Artigo 27.6 LAECSP

A obrigatoriedade de comunicarse por medios electrónicos cos órganos da Administración Xeral do Estado ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes, nos supostos previstos no artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, poderá establecerse mediante orde ministerial. Esta obriga pode comprender, se é o caso, a práctica de notificacións administrativas por medios electrónicos, así como a necesaria utilización dos rexistros electrónicos que se especifiquen.

Na norma que estableza a devandita obriga especificaranse as comunicacións ás que se aplique, o medio electrónico de que se trate e os suxeitos obrigados. A devandita orde deberá ser publicada no «Boletín Oficial do Estado» e na sede electrónica do órgano ou organismo público de que se trate.

Se existe a obriga de comunicación a través de medios electrónicos e non se utilizan os devanditos medios, o órgano administrativo competente requirirá a correspondente emenda, advertindo que, de non ser atendido o requirimento, a presentación carecerá de validez ou eficacia.

Artigo 32 RD 1671/2009

¿Poden estar os cidadáns representados por terceiros ante a administración?

As Administracións Públicas poderán habilitar con carácter xeral ou específico persoas físicas ou xurídicas autorizadas para a realización de determinadas transaccións electrónicas en representación dos interesados. A devandita habilitación deberá especificar as condicións e obrigas ás que se comprometen os que así adquiran a condición de representantes, e determinará a presunción de validez da representación agás que a normativa de aplicación prevexa outra cousa. As Administracións Públicas poderán requirir, en calquera momento, a acreditación da devandita representación.

Artigo 23 LAECSP

¿Como se identifican as sedes electrónicas?

A utilización de sinatura electrónica para a sede é a garantía de identificación e comunicación segura da sede.

O certificado de sede é o sistema de sinatura electrónica que garante a identificación da sede, é dicir, que o cidadán se encontra realmente nun sitio da administración e ninguén realizou unha suplantación de páxinas. Ademais, garante o establecemento de conexións seguras para que exista a confidencialidade necesaria nos datos que se intercambien os cidadáns coas sedes.

O certificado de sede non serve para a sinatura electrónica de documentos e trámites. É válido para proporcionar canles de comunicación confidenciais e seguras, así como para identificar fidedignamente a sede.

¿Pode utilizar a Administración outros sistemas de autenticación no exercicio das actuacións automatizadas?

A Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes poderán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos no desenvolvemento de actuacións automatizadas.

O devandito código vinculará o órgano ou organismo e, se é o caso, a persoa asinante do documento, permitíndose en todo caso a comprobación da integridade do documento mediante o acceso á sede electrónica correspondente.

Artigo 20.1. RD 1671/2009.

Para asinar trámites e documentos, as administracións poderán utilizar ademais do selo de sede, sistemas de código seguro de verificación de documentos.

¿Que debe garantir o sistema de código seguro de verificación?

O carácter único do código xerado para cada documento.

A súa vinculación co documento xerado e co asinante.

Así mesmo, débese garantir a posibilidade de verificar o documento polo tempo que se estableza na resolución que autorice a aplicación deste procedemento.

Artigo 20.2. RD 1671/2009.

A Administración responsable da aplicación deste sistema dispoñerá dun procedemento directo e gratuíto para os interesados. O acceso aos documentos orixinais realizarase de acordo coas condicións e límites que establece a lexislación de protección de datos persoais ou outra lexislación específica, así como o réxime xeral de acceso á información administrativa establecido no artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Adoptaranse as medidas necesarias para garantir a constancia da autenticación e integridade dos documentos con posterioridade ao vencemento do prazo de dispoñibilidade do sistema de verificación, para os efectos do seu posterior arquivo.

Co fin de mellorar a interoperabilidade electrónica e posibilitar a verificación da autenticidade dos documentos electrónicos sen necesidade de acceder á sede electrónica para cotexar o código seguro de verificación, poderá superpoñerse a este a sinatura mediante selo electrónico.

Artigo 20.4,5,6 RD 1671/2009.

¿Existen Plataformas de verificación de certificados?

O Ministerio da Presidencia xestionará unha plataforma de verificación do estado de revogación dos certificados admitidos no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos organismos públicos dependentes ou vinculados a ela, de acordo co previsto no artigo 21.3 da Lei 11/2007, do 22 de xuño. Esta plataforma permitirá verificar o estado de revogación e o contido dos certificados e prestará o servizo de forma libre e gratuíta a todas as Administracións públicas, españolas ou europeas.

O Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma VALIDE Atención, vai saír da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza de forma directa e gratuíta.

¿Que é un trámite electrónico / Telemático?

É aquel trámite que vostede pode realizar telemáticamente. É dicir, a través de Internet sen ter que acudir presencialmente a unha oficina.

Para efectos prácticos, é conceptualmente equivalente un trámite electrónico a un telemático.

¿Que trámites podo realizar?

Pode ver todos os trámites que pode realizar na pestana de "trámites"

¿Como podo realizar un trámite?

Simplemente debe picar nun dos trámites e seguir os pasos que se lle vai indicando.

Que é Cl@ve?

Algúns trámites requiren que se identifique electronicamente (do mesmo xeito que tamén tería que facelo se realizase o trámite presencialmente).

Cl@ve é un sistema xestionado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante o mecanismo máis conveniente en función do trámite que queira realizar e da maneira máis sinxela posible, de entre as seguintes: certificado electrónico/DNI-e, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente, Cl@ve para cidadáns da UE. Estes mecanismos permiten identificarse aos cidadáns á hora de realizar o trámite. Para o seu uso, algúns dos mecanismos esixen rexistrarse en Cl@ve. Máis información na Páxina Oficial de Cl@ve.

Como rexistrarme en Cl@ve?

Só necesita rexistrarse en Cl@ve para Cl@ve PIN e Cl@ve PERMANENTE, non é necesario se utiliza Certificado electrónico ou DNI Electrónico.

Existen diferentes maneiras para rexistrarse en Cl@ve ademais dunha ampla rede de oficinas onde é posible rexistrase presencialmente ou obter un certificado electrónico. Recomendámoslle localizar a oficina máis próxima, que lle evitará desprazamentos e esperas innecesarias. En calquera caso, toda a información está dispoñible na Páxina oficial de Clave no apartado Como podo rexistrarme.

Problemas con Cl@ve?

Quizá a resposta estea en Cl@ve:

Se non consegue resolver o problema contacte con Cl@ve:

¿Que é AutoFirma?

AutoFirma é unha aplicación de escritorio do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, que lle permite realizar a firma electrónica dun trámite da sede no seu equipo local dunha forma sinxela, e sen necesidade de utilizar applets, o que lle permite facer uso de navegadores web que xa non dan soporte a esta tecnoloxía.

Actualmente, só determinados trámites da sede electrónica permiten o uso de AutoFirma.

¿Como podo instalar AutoFirma no meu equipo?

A aplicación AutoFirma dispón de versións para Windows, Linux e Mac na súa páxina oficial. Descargar Autofirma.

Pode consultar o proceso de instalación de AutoFirma no seguinte Manual de instalación de usuarios. Necesitará dispor de permisos de administrador para poder instalar e executar a aplicación no seu equipo.

Para que e como configurar os certificados raíz no seu navegador?

Para que o seu navegador recoñeza esta sede como un sitio seguro debe confiar no seu certificado electrónico de sede. Este certificado é o mecanismo de identificación desta e de cifrado das comunicacións co seu navegador.

Un dos mecanismos para habilitar esta confianza e que o seu navegador recoñeza automaticamente o certificado desta sede é a instalación dos certificados raíz das autoridades certificadoras FNMT e FNMT-APE, emisoras do certificado desta sede.

A partir de Windows Vista, e polo tanto tamén en Windows 7, os certificados raíz da FNMT-RCM instálanse de forma automática en Internet Explorer.

Certificados raíz no navegador Mozilla Firefox

Para a configuración dos certificados raíz no navegador Mozilla Firefox seguiremos os seguintes pasos:

Primeiramente descargamos o certificado da FNMT-RCM:

Descargar certificado da FNMT-RCM

Abrirase unha ventá similar á que se mostra a continuación. Nela seleccionamos as opcións "Confiar nesta CA para identificar sitios web", "Confiar nesta CA para identificar usuarios de correo" e "Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software", seguidamente pulsamos o botón "Aceptar":

Descargar certificado da FNMT-RCM

Repetiremos os pasos indicados, pero agora para o certificado da FNMT- APE:

Descargar certificado da FNMT- APE

Se se seguiu as indicacións paso a paso, xa ten configurado correctamente o seu navegador Mozilla Firefox para acceder á sede.

Certificados raíz no navegador Google Chrome

Para a configuración dos certificados raíz no navegador Google Chrome seguiremos os seguintes pasos:

Primeiramente descargamos o certificado da FNMT-RCM:

Descargar certificado da FNMT-RCM

Unha vez descargado o certificado, pulsamos sobre o arquivo para abrilo:

arquivo Descarga certificado da FNMT-RCM

Primeiramente aparécenos a ventá Certificado, e coa pestana Xeral seleccionada pulsamos o botón Instalar certificado:

Xanela descargar certificado do FNMT-RCM

Iníciase así o asistente de importación de certificados. Na primeira ventá do devandito asistente pulsamos o botón Seguinte:

Asistente de importación de certificados. Ventá 1

Na xanela que nos aparece, seleccionamos a opción Colocar todos os certificados no seguinte Almacén e pulsamos o botón Examinar

Seleccionamos Almacén

Na seguinte xanela seleccionamos o almacén Entidades de certificación raíz de confianza e pulsamos Aceptar

Seleccionamos Almacén de Confianza

Volvemos á xanela anterior, e pulsamos Seguinte

Unha vez que temos a ventá de finalización do asistente, pulsamos o botón Finalizar:

Asistente de importación de certificados. Ventá 3

Aparécenos unha mensaxe de confirmación de importación, onde pulsamos o botón Aceptar e se pecha o diálogo co asistente:

Asistente de importación de certificados. Ventá 4

Finalmente, na ventá "Certificado", pulsamos o botón Aceptar:

Asistente de importación de certificados. Ventá 5

Repetiremos os pasos indicados, pero agora para o certificado da FNMT- APE, descargándoo en:

Descargar certificado da FNMT- APE

Se se seguiu as indicacións paso a paso, xa ten configurado correctamente o seu navegador Google Chrome para acceder á sede.

Por que me aparece unha mensaxe relacionada co certificado de seguridade da Sede?

É posible que ao acceder ás páxinas da Sede Electrónica, o seu navegador mostre unha mensaxe relacionada co certificado de seguridade da devandita Sede. O aviso indica que o sitio que se visita non é de confianza porque o seu navegador non recoñece as Autoridades de Certificación dos certificados.

Para que o seu navegador recoñeza esta sede como un sitio de confianza deberá completar as accións que se indican no apartado Para que e como configurar a certificados raíz no navegador?

A continuación indicámoslle as mensaxes que mostra cada un dos navegadores.

Aviso de seguridade no navegador Mozilla Firefox

Conexión non verificada

Aviso de seguridade no navegador Google Chrome

A conexión non é privada

¿Que é un selo electrónico?

Os selos electrónicos son o mecanismo de sinatura electrónica que permite autenticar unha actuación administrativa automatizada, segundo o definido na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (LAECSP).

Como actualizar a versión do plug-in de Java?

Se necesita instalar unha versión do plug-in de Java porque o trámite que desexa realizar non é compatible coa súa versión actual, pode deberse a unha destas dúas razóns:

A súa versión do plug-in é anterior á mínima esixida

Neste caso, basta con instálese unha versión superior á que lle pida o trámite.

Si no s'indica una versió màxima, pot descarregar-se l'última versió de Java des de: Descàrrega gratuïta de Java (última versió)

Si se li indica una versió concreta, poden donar-se dos casos:

A súa versión do plug-in é posterior á máxima esixida.

Neste caso, primeiro debe desinstalar a súa versión de Java actual.

Unha vez desinstalado, terá que descargar e instalar unha versión válida do plug-in. Poden darse dous casos:

 • Se simplemente pídeselle unha versión anterior a Java 8, pode descargarse a última versión de Java 7 desde: Descarga gratuíta de Java 7
 • Se se lle pide unha versión anterior tamén a esta, pode descargarse a versión que queira desde histórico de versións Java. ATENCIÓN: esta opción require dun usuario de Oracle rexistrado. Este rexistro é gratuíto.

Configuración de lector PDF para que confíe na certificado raíz do selo electrónico do Rexistro Electrónico

Para validar os certificados emitidos polo Rexistro Electrónico e verificar a súa firma, debe confiar na certificado raíz do certificado de firma. Para iso, debe configurar as identidades de confianza do seu lector PDF. No caso do Adobe Reader:

Confiar no certificado raíz do certificado de firma.

Ao abrir por primeira vez un PDF firmado polo Ministerio de Xustiza, pódese engadir o certificado raíz do certificado de firma ás identidades de confianza, do seguinte xeito:

 • Abrir o documento.
 • Seleccionar a ficha de firmas, ben elixindo do menú principal "Ver" > "Paneis de navegación" > "Firmas", ou ben seleccionando a ficha "Firmas" que se mostra na parte esquerda do documento.
 • Seleccionar a firma (mostrarase a icona, ou unha similar, xunto á firma para indicar que a identidade do firmante é descoñecida porque non se incluíu na lista de identidades de confianza e ningún dos seus certificados principais é unha identidade de confianza)
 • Unha vez seleccionada a firma, premer o botón dereito do rato e elixir a opción "Mostrar propiedades da firma..." do menú que se desprega. Abrirase a ventá "Propiedades da firma", na que se mostran varias pestanas. Elixir a primeira ("Resumo") e premer o botón "Mostrar certificado... "
 • Abrirase unha nova ventá, "Visor de certificados", na que se mostra no panel da esquerda a lista de certificados que compoñen a ruta de certificación completa. Seleccionar o certificado raíz (o primeiro na xerarquía).
 • Seleccionar a pestana "Confianza" e premer o botón "Agregar identidades de confianza... "
 • Ábrese unha nova ventá, "Importar configuración de contactos", nela, marcar na sección "Confianza" a casa "Utilizar este certificado como raíz de confianza"
 • Premer "Aceptar" para cerrar a ventá "Importar configuración de contactos" e de novo "Aceptar" na ventá "Visor de certificados".

Subir