Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Sábado, 31 Outubro 2020 17:12 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Aviso Legal

Titularidade e réxime de responsabilidade da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza.

O artigo 3. 2 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a Orde de creación da Sede deberá identificar o seu titular, así como do órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns nesta.

En cumprimento do devandito precepto o artigo 4 a) da Orde JUS/458/2010 do 25 de febreiro, pola que se crea a Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza establece que a titularidade da Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza (https://sede.mjusticia.gob.es) corresponde á Subsecretaría do Departamento.

En canto ao réxime de responsabilidade da Sede, o devandito artigo recolle:

  1. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da División de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.
  2. Serán responsables da xestión, dos contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede electrónica os titulares dos centros directivos do Departamento, e se é o caso dos Organismos que se incorporen á Sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.
  3. A xestión dos contidos comúns da sede e a coordinación cos centros directivos do Departamento e os Organismos incorporados, se é o caso, á sede corresponderá á Subsecretaría do Departamento.

De acordo co art. 10.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, "o establecemento dunha sede electrónica leva consigo a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través desta".

O artigo 7.1 do Real decreto polo que se desenvolve parcialmente a devandita Lei engade que "O titular da sede electrónica que conteña unha ligazón ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración Pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última. A sede establecerá os medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro".

Neste sentido na Sede Electrónica indícase a través de mensaxes sobre as ligazóns se accedendo a eles se abandona a sede ou pola contra permanece nela.

Condicións xerais de uso da sede electrónica do Ministerio de Xustiza

El Ministerio de Justicia le informa de que el acceso y uso de la Sede Electrónica (https://sede.mjusticia.gob.es) y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma (en adelante, conjuntamente denominados como la Sede Electrónica), así como los servicios o contenidos que a través de ella se puedan obtener, están sujetos a los términos que se detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios o contenidos pudieran precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales adicionales.

Por iso, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son da súa conformidade, pregamos que non faga uso da sede electrónica, xa que calquera uso que faga dela ou dos servizos e contidos nela incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio de Xustiza resérvase o dereito a realizar cambios na Sede sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da Sede ou do seu deseño.

Os contidos e servizos que ofrece a Sede actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos na Sede.

As condicións e termos que se recollen no presente aviso poden variar, polo que o convidamos a que revise estes termos cando visite de novo a Sede.

Frames

O Ministerio de Xustiza prohíbe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu Portal.

Propiedade intelectual e industrial

Tanto o deseño desta Sede e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen nesta, pertencen ao Ministerio Xustiza e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida agás que medie autorización expresa do Ministerio de Xustiza.

A licenza de uso de calquera contido desta Sede, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado deste, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e se cite a fonte destes (Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público).

Consulte la información reutilizable puesta a disposición por el Ministerio de Justicia y las condiciones de reutilización en la sección de datos abiertos de esta sede electrónica.

Privacidade e protección de datos

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Ministerio de Xustiza comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, na forma que regulamentariamente se determine para os distintos procedementos administrativos. Pode solicitar a información correspondente a través da Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio.

O Ministerio de Xustiza mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite ao Ministerio de Xustiza, sen prexuízo de que as medidas de seguridade en Internet non sexan inexpugnables.

O Ministerio De Xustiza resérvase a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o Ministerio De Xustiza anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

Esta política de privacidade é de aplicación ás páxinas da Sede. Non se garante nos accesos a través de ligazóns con este sitio, nin ás ligazóns dende este sitio con outras webs. Segundo dispón o artigo 6.1 g) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, inclúese unha ligazón coa sede electrónica da Axencia Española de Protección de Datos.

Política de Cookies

Este portal utiliza cookies, arquivos que poden ser descargados para o seu ordenador a través das páxinas web. Estas ferramentas teñen un papel fundamental para proporcionar varios servizos da sociedade da información. Entre outras cousas, permitirá a un sitio web para almacenar e recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario ou o seu equipo e en función da información obtida se pode empregar para recoñecer o usuario e mellorar o servizo.

Tipos de cookies

Dependendo de quen é a entidade que xestiona o dominio a partir do cal envíanse as cookies e tratar os datos obtidos poden distinguirse dous tipos: cookies da festa e cookies de terceiros.

Hai tamén unha segunda posición, como o período de tempo que permanecen gardados no navegador de cliente e pode cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, hai outra clasificación con cinco tipos de cookies de acordo coa finalidade para a cal os datos son procesados: Boliñas de técnicos, as cookies de personalización, as cookies de proba, as cookies de publicidade e cookies de publicidade comportamental.

Para máis información sobre este tema poden consultar a Guía para o uso de cookies pola Axencia Española de Protección de Datos

As cookies utilizados na web

Abaixo identifica as cookies que están sendo utilizados neste sitio, así como o tipo e función:

A web do Ministerio utiliza Google Analytics, un servizo de análise web desenvolvida por Google, que permite a medición e análise de navegación en páxinas web. No seu navegador, verá cookies do servizo. Segundo a tipoloxía anterior é cookies da festa, sesión e análise. Se o desexa, pode atopar máis información sobre os tipos de cookies que utiliza Google.

A través de análise web, a información son recollidas sobre o número de usuarios que acceden o sitio web, o número de páxinas vistas, visitas frecuencia e repetición, a súa duración, o navegador utilizado, o operador que presta o servizo, a linguaxe, a terminal que usa, ou a cidade que se lle atribúe o enderezo IP. Información que permita un servizo mellor e máis axeitado dende este sitio web.

Para garantir o anonimato, Google converterá a súa información en anónima truncando o enderezo IP antes de almacenalo, polo cal Google Analytics non se usa para localizar ou obter información persoal identificable dos visitantes do sitio. Google só poderá enviar a información obtida por Google Analytics a terceiros canto estea legalmente obrigado a facelo. De acordo coas condicións de prestación do servizo de Google Analytics, Google non asociará o seu enderezo IP a ningún outro dato conservado por Google.

Se vostede quere, pode denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou a información con Google Analytics. Esta acción establece que non se envíe a información relativa á visita do sitio a Google Analytics. Deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración. Lembre que se borra as cookies deberá executar de novo esta acción para volver denegar o permiso, xa que o indicador de denegación gárdase nunha cookie.

Outra das cookies que son descargados é unha cookie tipo técnico chamado JSESSIONID. A cookie para almacenar un identificador único por sesión a través do cal se pode vincular datos necesarios para permitir a navegación en marcha.

Por último, unha cookie chámase analytics tipo técnico, típico de natureza técnica e de sesión. Xestiona o consentimento do usuario para o uso de cookies na páxina web, a fin de lembrar os usuarios que aceptaron e os que non o fan, de xeito que a primeira información non ser mostrada na parte superior da páxina nela.

Aceptación da Política de cookies

Navegando polo portal do Ministerio asúmese que vostede acepta o uso de cookies. Con todo, amosa información sobre a política de galletas na parte superior de calquera páxina do sitio web con cada sesión para que estea en conta.

Como cambiar a configuración de cookies

Pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Ministerio de Xustiza, Enerxía ou calquera outro sitio, usando o seu navegador. Na operación de cada navegador é diferente, a función de 'Axuda' pode amosar-lle como.

Ademais, tamén se pode xestionar as cookies almacenados no navegador a través de ferramentas, tales como:

Política de certificados electrónicos. Requisito.

Para poder acceder aos trámites do Ministerio de Xustiza a través de certificado electrónico, deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para estes fins, admitiranse os certificados dixitais soportados pola Plataforma @firma, isto é, os emitidos polos prestadores de servizos recoñecidos que pode consultar na páxina do Consello Superior de Administración Electrónica do Ministerio da Presidencia.

Uso de linguas cooficiais na Sede Electrónica

A Disposición adicional sexta da lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, no seu apartado primeiro determina que se garantirá o uso das linguas oficiais do Estado nas relacións por medios electrónicos dos cidadáns coas administracións públicas, nos termos previstos na lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e na normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Para estes efectos, as sedes electrónicas cuxo titular teña competencia sobre territorios con réxime de cooficialidade lingüística posibilitarán o acceso aos seus contidos e servizos nas linguas correspondentes.

Os sistemas e aplicacións utilizados na xestión electrónica dos procedementos adaptaranse ao disposto en canto ao uso de linguas cooficiais no artigo 36 da lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A utilización das linguas cooficiais en calquera lugar desta sede non prexulga a súa admisibilidade en todos os procedementos integrados nela, que se resolverá en cada caso mediante a aplicación da normativa procedemental mencionada con anterioridade.

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Sede, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á Sede ou do uso dos servizos que nela se ofertan, o Ministerio de Xustiza e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que este estea situado en territorio español.

Foi denegado o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou a información con Google Analytics