Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 22 Març 2019 11:03 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fusió i Extinció

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Inscripció de la fusió
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seva tramitació completa, en tant no es presentin els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Les fundacions, sempre que no ho hagi prohibit el fundador, podran fusionar-se previ acord dels respectius Patronats.

L'acord de fusió haurà de comunicar-se al Protectorat. El Protectorat podrà oposar-se motivadamente a la fusió per raons de legalitat. Si no s'oposés en el termini de tres mesos o si dins i aquest termini manifestés expressament la seva no oposició, el Patronat elevarà a escriptura pública l'acord de fusió i sol·licitarà la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

Inscripció de l'acord d'extinció, liquidació i cancel·lació registral
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seva tramitació completa, en tant no es presentin els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Fundació s'extingirà en els següents suposats:

  • Quan expiri el termini pel qual va ser constituïda.
  • Quan s'hagués realitzat íntegrament la fi fundacional.
  • Quan sigui impossible la realització de la fi fundacional.
  • Quan així resulti d'una fusió.
  • Quan concorri qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu, en els estatuts o en la llei.

En el cas en què s'acordi extingir la Fundació per haver-se realitzat íntegrament la fi fundacional, per resultar impossible la seva realització o per concórrer qualsevol altra causa prevista en l'acte constitutiu o en els estatuts, haurà de sol·licitar la ratificació del Protectorat.

El Protectorat resoldrà en el termini de tres mesos. Mancant resolució en aquest termini, l'acord d'extinció podrà entendre's ratificat.

Per a la inscripció de l'extinció de la Fundació en el Registre de Fundacions haurà de presentar-se escriptura pública o, si escau, la corresponent resolució judicial.

L'extinció de la fundació, excepte en el suposat fusió per absorció - per al cas de fundació absorbida en el procés - determinarà l'obertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel Patronat de la fundació sota el control del Protectorat.

Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d'interès general i que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells, i que hagin estat designats en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida. En defecte d'això, aquesta destinació podrà ser decidit, en favor de les mateixes fundacions i entitats esmentades, pel Patronat, quan tingui reconeguda aquesta facultat pel fundador, i, mancant aquesta facultat, correspondrà al Protectorat complir aquesta comesa.

No obstant el disposat a l'apartat anterior, les fundacions podran preveure en els seus Estatuts o clàusules fundacionals que els béns i drets resultants de la liquidació siguin destinats a entitats públiques, de naturalesa no fundacional, que persegueixin finalitats d'interès general.

En la inscripció del nomenament de liquidadors, que podrà ser simultani o posterior al de la inscripció de l'extinció de la fundació, es farà constar la seva identitat, la manera en què han d'exercitar les seves facultats, i, si escau, el termini pel qual han estat nomenats.

La inscripció de la liquidació farà constar els apoderaments o delegacions acordats pel Patronat per dur a terme l'execució material dels acords relatius al procés de liquidació. Igualment es farà constar la identitat de les persones apoderades o en les quals s'hagi delegat aquesta execució.

La inscripció de la liquidació farà constar la destinació donada als béns i drets resultants de la mateixa, citant expressament les fundacions o entitats no lucratives privades beneficiàries, detallant si les mateixes van ser designades en el negoci fundacional o en els Estatuts de la fundació extingida, si ho han estat pel Patronat en tenir reconeguda aquesta facultat pel fundador, pels Estatuts, o finalment, si la designació l'ha efectuat el Protectorat.

Així mateix, hauran de citar-se expressament les entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general quan siguin destinatàries dels béns i drets resultants de la liquidació.

Inscrita l'extinció i posterior liquidació, que igual que l'extinció ha de constar en escriptura pública, es cancel·laran d'ofici els seients de la fundació extingida.

Sense perjudici de l'anteriorment assenyalat, podrà concentrar-se en un únic acte el procés d'extinció i liquidació de la fundació, en tal cas, s'haurà d'acreditar davant el notari autorizante de l'escriptura d'extinció-liquidació la destinació donada als béns i drets resultants del procediment de liquidació.

 

Informació relacionada