Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 15:40 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Dades obertes del Ministeri de Justícia

Reutilització de la informació al sector públic

Des d'aquesta secció podreu consultar la informació que el Ministeri de Justícia publica, en el marc de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

Per saber més sobre reutilització de la informació del sector públic, visiteu el portal datos.gob.es, on es recullen totes les iniciatives en aquest àmbit, i el catàleg d'informació pública de l'Administració General de l'Estat.

Catàleg de dades obertes del Ministeri de Justícia

Consulteu els conjunts de dades publicades pel Ministeri de Justícia des del catàleg de l'Administració General de l'Estat.

Contacteu eamb nosaltres

Sotssecretaria de Justícia, San Bernardo 45, 28071 Madrid

Normativa associada

Avís legal

Obligatorietat de les condicions generals

Aquestes condicions generals disponibles amb caràcter permanent sota www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilizador pel mer fet d'usar els documents que hi estan sotmesos.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera que comprèn tota informació sigui quin sigui el suport material o electrònic i la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloses també, en conseqüència, les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són d'aplicació les condicions generals següents per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Cal esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquest esment es podrà fer de la manera següent: "Origen de les dades: Ministeri de justícia"
  3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa al document original.
  4. No es pot indicar, insinuar ni suggerir que el Ministeri de Justícia, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que s'hi dugui a terme.
  5. S'han de conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, al document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es farà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, i els correspon a ells exclusivament respondre davant tercers per danys que se'n puguin derivar.

El Ministeri de Justícia no es fa responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilizadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocades per l'ús de la informació reutilitzada. El Ministeri de Justícia no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.

Responsabilitat de l'agent reutilizador

L'agent reutilizador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, inclòs el règim sancionador previst a l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.