Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dijous, 2 Juliol 2020 07:58 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Informació general

A través de la Seu central del Ministeri de Justícia no es recullen dades personals sense consentiment. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti.

En cap cas les dades referides no seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment inequívoc de l'afectat, o en els supòsits previstos als articles 6.2 i 11.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment d'allò que disposa l'esmentada Llei orgànica 15/1999, i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament que ho desenvolupa, el cedent de les dades podrà exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma que reglamentàriament es determini.

Aquesta política de privacitat és d'aplicació a les pàgines de la Seu, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciudadans als serveis públics, s'inclou un enllaç amb la Seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.