Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 15:12 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Preguntes freqüents

Què és la Seu electrònica?

És aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa a l'exercici de les seves competències (Article 10 LAECSP).

És el mateix Oficina virtual que Seu electrònica?

No és el mateix la Seu electrònica que l'Oficina virtual.

Les seus electròniques estan regulades i normalitzades, per la qual cosa requereixen compromisos, responsabilitats i requisits que no s'exigeixen per a les oficines virtuals, si bé aquestes haurien d'evolucionar a seus.

¿I és el mateix la Seu Electrònica que el Portal?

No és el mateix la Seu electrònica que el Portal.

En general, els portals actuals no compleixen les condicions per ser seus. De fet són conceptualment diferents, seu és un lloc segur on realitzar els tràmits electrònics, mentre que el portal té continguts informatius, campanyes i fins i tot serveis que no requereixen autenticació.

Què s'inclou a la Seu?

Totes les actuacions, procediments i serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics en el sentit de l'Article 13 de la LAECSP, és a dir, mitjançant DNI electrònic, signatura electrònica avançada o utilització de clau concertada.

Quina relació hi ha entre el Registre Electrònic i la Seu Electrònica?

Si hi ha registre electrònic, s'hi accedirà des d'una seu. Hi pot haver seus sense registre electrònic, però, normalment, si en una seu hi ha serveis electrònics això implicarà recepció i tramesa de documents a través, és clar, d'un registre electrònic.

Les disposicions de creació de registres electrònics es publicaran al Diari Oficial corresponent i el seu text íntegre haurà d'estar disponible per a consulta a la seu electrònica d'accés al registre.

Article 25 LAECSP

Què és la data i hora oficial?

És un servei que indica la data i hora oficial sincronitzada amb el Reial Observatori de l'ArmadaEnllaci a una página fora daquest portal.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

Es pot accedir a les Seus des del Portal del Departament?

Sí, es pot accedir a les Seus tant des dels Portals departamentals com des de Portals temàtics, fins i tot seria possible que des del Portal d'un Ministeri s'accedeixi a diverses Seus Electròniques.

No es podrà accedir directament a les aplicacions que suporten els serveis electrònics des de Portals de l'administració. Caldrà fer-ho a través de la Seu.

Disposa el ciutadà d'algun punt d'accés general a totes les seus?

El punt d'accés general (www.060.es) es facilitarà a través de la seva seu, l'accés als serveis electrònics de l'AGE i els seus organismes. Si es facilita l'accés a serveis electrònics d'altres administracions caldrà signar el conveni corresponent.

El directori de seus electròniques de l'AGE raurà a la seu del punt d'accés general (https://sede.060.gob.esEnllaci a una página fora daquest portal).

Estic obligat a identificar-me sempre?

No.

Els ciutadans accediran a la pàgina d'inici de les seus sense necessitat d'identificació, però sempre s'exigirà l'autenticació de l'usuari per accedir als tràmits electrònics, ja sigui a través de la pàgina principal de la seu, d'un enllaç directe a algun servei des dels favorits o bé des d'un motor de cerca.

Quins sistemes de signatura electrònica podran utilitzar els ciutadans?

 • Els sistemes de signatura electrònica incorporats al DNI, per a persones físiques.
 • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les administracions públiques.
 • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Article 13.2 LAECSP

Es podrà utilitzar un altre sistema de signatura electrònica?

L'admissió d'altres sistemes de signatura electrònica a què es refereix l'article 13.2.c de la Llei 11/2007, de 22 de juny, s'hauran d'aprovar mitjançant ordre ministerial o resolució del titular en el cas dels organismes públics, previ informe del Consell Superior d'Administració Electrònica.

Quan el sistema es refereixi a la totalitat de l'Administració General de l'Estat, es requerirà acord del Consell de Ministres a proposta dels Ministeris de la Presidència i d'Indústria, Turisme i Comerç, previ informe del Consell Superior d'Administració Electrònica.

L'acte d'aprovació contindrà la denominació i descripció general del sistema d'identificació, òrgan o organisme públic responsable de la seva aplicació i garanties del seu funcionament, i serà publicat a les seus electròniques que siguin d'aplicació, on s'informarà de les actuacions en les quals són admissibles aquests mitjans d'identificació i autenticació.

Article 11 RD 1671/2009.

Quines implicacions té l'ús de la signatura per part dels ciutadans?

L'ús de la signatura electrònica no exclou l'obligació d'incloure al document o comunicació electrònica les dades d'identificació que siguin necessàries d'acord amb la legislació que li sigui aplicable.

L'ús pels ciutadans de sistemes de signatura electrònica implicarà que els òrgans de l'Administració General de l'Estat o organismes públics vinculats o dependents poden tractar les dades personals consignades, a l'efecte de la verificació de la signatura. 

Article 12 RD 1671/2009.

Es pot obligar els ciutadans a relacionar-se amb les administracions exclusivament per mitjans electrònics?

Haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de l'Estat i a la Seu electrònica de l'òrgan o organisme públic que es tracti, l'Ordre ministerial sobre l'obligatorietat de comunicar-se per mitjans electrònics amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat o els seus organismes i en el seu cas, la pràctica de notificacions administratives per mitjans electrònics, així com la necessària utilització dels registres electrònics que s'especifiquin.

Reglamentàriament, les administracions públiques podran establir l'obligatorietat de comunicar-se amb elles utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguin amb persones jurídiques o col•lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos.

Article 27.6 LAECSP

L'obligatorietat de comunicar-se per mitjans electrònics amb els òrgans de l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents, en els supòsits previstos a l'article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, podrà establir-se mitjançant ordre ministerial. Aquesta obligació pot comprendre, en el seu cas, la pràctica de notificacions administratives per mitjans electrònics, així com la necessària utilització dels registres electrònics que s'especifiquin.

A la norma que estableixi l'esmentada obligació s'especificaran les comunicacions a les quals s'apliqui, el mitjà electrònic de què es tracti i els subjectes obligats. L'esmentada ordre haurà de ser publicada al «Butlletí Oficial de l'Estat» i a la Seu electrònica de l'òrgan o organisme públic que es tracti.Si existeix l'obligació de comunicació a través de mitjans electrònics i no s'utilitzen els esmentats mitjans, l'òrgan administratiu competent requerirà la corresponent esmena, advertint que, en cas de no ser atès el requeriment, la presentació mancarà de validesa o eficàcia.

Article 32 RD 1671/2009

Poden estar els ciutadans representats per tercers davant de l'administració?

Les administracions públiques podran habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. L'esmentada habilitació haurà d'especificar les condicions i obligacions a les quals es comprometen els que així adquireixin la condició de representants, i determinarà la presumpció de validesa de la representació llevat que la normativa d'aplicació prevegi una altra cosa. Les administracions públiques podran requerir, en qualsevol moment, l'acreditació de l'esmentada representació.

Article 23 LAECSP

Com s'identifiquen les seus electròniques?

La utilització de signatura electrònica per a la seu és la garantia d'identificació i comunicació segura de la seu.

El certificat de seu és el sistema de signatura electrònica que garanteix la identificació de la seu, és a dir, que el ciutadà es troba realment en un lloc de l'administració i ningú no ha realitzat una suplantació de pàgines. A més, garanteix l'establiment de connexions segures perquè hi hagi la confidencialitat necessària en les dades que s'intercanviïn els ciutadans amb les seus.

El certificat de seu no serveix per a la signatura electrònica de documents i tràmits. És vàlid per proporcionar canals de comunicació confidencials i segurs, així com per identificar fefaentment la seu.

Pot utilitzar l'Administració altres sistemes d'autenticació a l'exercici de les actuacions automatitzades?

L'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents podran utilitzar sistemes de codi segur de verificació de documents en el desenvolupament d'actuacions automatitzades.

L'esmentat codi vincularà l'òrgan o organisme i, en el seu cas, la persona signant del document, permetent-se en tot cas la comprovació de la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent.

Article 20.1. RD 1671/2009.

Per signar tràmits i documents, les administracions podran utilitzar a més del segell de seu, sistemes de codi segur de verificació de documents.

Què ha de garantir el sistema de codi segur de verificació?

El caràcter únic del codi generat per a cada document.

La seva vinculació amb el document generat i amb el signant.

Així mateix, s'ha de garantir la possibilitat de verificar el document pel temps que s'estableixi en la resolució que autoritzi l'aplicació d'aquest procediment.

Article 20.2. RD 1671/2009.

L'administració responsable de l'aplicació d'aquest sistema disposarà d'un procediment directe i gratuït per als interessats. L'accés als documents originals es realitzarà d'acord amb les condicions i límits que estableix la legislació de protecció de dades personals o una altra legislació específica, així com el règim general d'accés a la informació administrativa establert a l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

S'adoptaran les mesures necessàries per garantir la constància de l'autenticació i integritat dels documents posteriorment al venciment del termini de disponibilitat del sistema de verificació, a l'efecte del seu posterior arxivament.

A fi de millorar la interoperabilitat electrònica i possibilitar la verificació de l'autenticitat dels documents electrònics sense necessitat d'accedir a la seu electrònica per acarar el codi segur de verificació, podrà superposar-se a aquest la signatura mitjançant segell electrònic.

Article 20.4,5,6 RD 1671/2009.

Existeixen plataformes de verificació de certificats?

El Ministeri de la Presidència gestionarà una plataforma de verificació de l'estat de revocació dels certificats admesos en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics dependents o vinculats a ella, d'acord amb el previst a l'article 21.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny. Aquesta plataforma permetrà verificar l'estat de revocació i el contingut dels certificats i deixarà el servei de forma lliure i gratuïta a totes les administracions públiques, espanyoles o europees.

El Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma VALIDE Enllaci a una página fora daquest portal, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia de forma directa i gratuïta.

Què és un tràmit electrònic / Telemàtic?

És aquell tràmit que podeu realitzar telemàticament. És a dir, a través d'Internet sense haver d'acudir presencialment a una oficina.

A efectes pràctics, és conceptualment equivalent un tràmit electrònic a un de telemàtic.

Quins tràmits puc realitzar?

Podeu veure tots els tràmits que podeu realitzar a la pestanya de "tràmits"

Com puc realitzar un tràmit?

Simplement heu de prémer en un dels tràmits i seguir els passos que s'indiquen.

Què és Cl@ve?

Alguns tràmits requereixen que us identifiqueu electrònicament (de la mateixa manera que també ho hauríeu de fer si féssiu el tràmit presencialment).

 

Cl@ve és un sistema gestionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant el mecanisme més convenient en funció del tràmit que vulgui realitzar i de la manera més senzilla possible, d'entre les següents: certificat electrònic/DNI-i, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent, Cl@ve para ciutadans de la UE. Aquests mecanismes permeten identificar-se als ciutadans a l'hora de realitzar el tràmit. Per al seu ús, alguns dels mecanismes exigeixen registrar-se en Cl@ve. Més informació a la Pàgina Oficial de Cl@ve.

Com registrar-me en Cl@ve?

Només necessita registrar-se en Cl@ve para Cl@ve PIN i Cl@ve PERMANENT, no és necessari si utilitza Certificat electrònic o DNI Electrònic.

Existeixen diferents maneres per registrar-se en Cl@ve a més d'una àmplia xarxa d'oficines on és possible registrés presencialment o obtenir un certificat electrònic. Li recomanem localitzar l'oficina més propera, que li evitarà desplaçaments i esperes innecessàries. En qualsevol cas, tota la informació està disponible a la Pàgina oficial de Clau a l'apartat Com puc registrar-me.

Problemes amb Cl@ve?

Potser la resposta estigui en Cl@ve:

Si no aconsegueixes resoldre el problema contacti amb Cl@ve:

Què és AutoFirma?

AutoFirma és una aplicació d'escriptori del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que li permet realitzar la signatura electrònica d'un tràmit de la seu en el seu equip local d'una forma senzilla, i sense necessitat d'utilitzar applets, la qual cosa li permet fer ús de navegadors web que ja no donen suport a aquesta tecnologia.

Actualment, només determinats tràmits de la seu electrònica permeten l'ús d'AutoFirma.

Com puc instal·lar AutoFirma en el meu equip?

L'aplicació AutoFirma disposa de versions per Windows, Linux i Mac a la seva pàgina oficial. Descarregar Autofirma.

Pot consultar el procés d'instal·lació d'AutoFirma en el següent Manual d'instal·lació d'usuaris. Necessitarà disposar de permisos d'administrador per poder instal·lar i executar l'aplicació en el seu equip.

Per a què i com configurar els certificats arrel al vostre navegador?

Perquè el vostre navegador reconegui aquesta seu com un lloc segur ha de confiar en el seu certificat electrònic de seu. Aquest certificat és el seu mecanisme d'identificació i de xifratge de les comunicacions amb el vostre navegador.

Un dels mecanismes per habilitar aquesta confiança i perquè el vostre navegador reconegui automàticament el certificat d'aquesta seu és la instal·lació dels certificats arrel de les autoritats certificadores FNMT i FNMT-APE, emissores del certificat d'aquesta seu.

A partir de Windows Vista, i per tant també en Windows 7, els certificats arrel de l'FNMT-RCM s'instal·len de manera automàtica en Internet Explorer.

Certificats arrel al navegador Mozilla Firefox

Per configurar els certificats arrel al navegador Mozilla Firefox seguirem els passos següents:

Primerament ens baixem el certificat de l'FNMT-RCM:

Baixeu-vos el certificat de l'FNMT-RCM

S'obrirà una finestra similar a la que es mostra a continuació. Hi seleccionem les opcions "Confiar en aquesta CA per identificar llocs web", "Confiar en aquesta CA per identificar usuaris de correu" i "Confiar en aquesta CA per identificar desenvolupadors de programari", a continuació cliquem el botó "Acceptar":

Baixeu-vos el certificat de l'FNMT-RCM

Repetirem els passos indicats, però ara per al certificat de l'FNMT- APE:

Baixeu-vos el certificat de l'FNMT- APE

Si heu seguit les indicacions pas a pas, ja teniu configurat correctament el vostre navegador Mozilla Firefox per accedir a la seu.

Certificats arrel al navegador Google Chrome

Per configurar els certificats arrel al navegador Google Chrome seguirem els passos següents:

Primerament ens baixem el certificat de l'FNMT-:

Baixeu-vos el certificat de l'FNMT-RCM

Una vegada s'ha baixat el certificat, cliquem sobre l'arxiu per obrir-lo:

arxiu Baixada certificat de l'FNMT-RCM

En primer lloc ens apareix la finestra Certificat, i amb la pestanya General seleccionada cliquem el botó Instal·lar certificat:

Finestra descarregar certificat de la FNMT-RCM

D'aquesta manera s'inicia l'assistent d'importació de certificats. A la primera finestra d'aquest assistent cliquem el botó Següent:

Assistent d'importació de certificats. Finestra 1

En la finestra que ens apareix, seleccionem l'opció Col·locar tots els certificats en el següent Magatzem i premem el botó Examinar:

Seleccionem Magatzem

En la següent finestra seleccionem el magatzem Entitats de certificació arrel de confiança i premem Acceptar:

Seleccionem Magatzem de Confiança

Tornem a la finestra anterior, i premem Següent.

Un cop tinguem la finestra d'acabament de l'assistent, premem el botó "Finalitzar":

Assistent d'importació de certificats. Finestra 3

Ens apareix un missatge de confirmació d'importació, on premem el botó Acceptar i es tanca el diàleg amb l'assistent:

Assistent d'importació de certificats. Finestra 4

Finalment, a la finestra "Certificat", premem el botó Acceptar:

Assistent d'importació de certificats. Finestra 5

Repetirem els passos indicats, però ara per al certificat de l'FNMT- APE, i el baixarem en:

Baixeu-vos el certificat de l'FNMT- APE

Si heu seguit les indicacions pas a pas, ja teniu configurat correctament el vostre navegador Mozilla Firefox per accedir a la seu

Per què m'apareix un missatge relacionat amb el certificat de seguretat de la Seu?

És possible que en accedir a les pàgines de la Seu Electrònica, el seu navegador mostri un missatge relacionat amb el certificat de seguretat d'aquesta Seu. L'avís indica que el lloc que es visita no és de confiança perquè el seu navegador no reconeix les Autoritats de Certificació dels certificats.

Perquè el seu navegador reconegui aquesta seu com un lloc de confiança haurà de completar les accions que s'indiquen a l'apartat. Para quin i com configurar els certificats arrel en el navegador?

A continuació li indiquem els missatges que mostra cadascun dels navegadors.

Avís de seguretat en el navegador Mozilla Firefox

Conexió no verificada

Avís de seguretat en el navegador Google Chrome

La conexió no és Privada

Què és un segell electrònic?

Els segells electrònics són el mecanisme de signatura electrònica que permet autenticar una actuació administrativa automatitzada, segons allò que defineix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

Com actualitzar la versió del plug-in de Java?

Si necessita instal·lar una versió del plug-in de Java perquè el tràmit que desitja realitzar no és compatible amb la seva versió actual, pot deure's a una d'aquestes dues raons:

La seva versió del plug-in és anterior a la mínima exigida

En aquest cas, n'hi ha prou amb s'instal·li una versió superior a la qual li demani el tràmit.

Si no s'indica una versió màxima, pot descarregar-se l'última versió de Java des de: Descàrrega gratuïta de Java (última versió)

Si se li indica una versió concreta, poden donar-se dos casos:

 • Si simplement se li demana una versió anterior a Java 8, pot descarregar-se l'última versió de Java 7 des de: Descàrrega gratuïta de Java 7
 • Si se li demana una versió anterior també a aquesta, pot descarregar-se la versió que vulgui des d'històric de versions Java. ATENCIÓ: aquesta opció requereix d'un usuari d'Oracle registrat. Aquest registre és gratuït.

La seva versió del plug-in és posterior a la màxima exigida.

En aquest cas, primer ha de desinstal·lar la seva versió de Java actual.

Una vegada desinstal·lat, haurà de descarregar i instal·lar una versió vàlida del plug-in. Poden donar-se dos casos:

 • Si simplement se li demana una versió anterior a Java 8, pot descarregar-se l'última versió de Java 7 des de: Descàrrega gratuïta de Java 7
 • Si se li demana una versió anterior també a aquesta, pot descarregar-se la versió que vulgui des d'històric de versions Java. ATENCIÓN: aquesta opció requereix d'un usuari d'Oracle registrat. Aquest registre és gratuït.

Configuració de lector PDF perquè confiï en el certificat arrel del segell electrònic del Registre Electrònic

Per validar els certificats emesos pel Registre Electrònic i verificar la seva signatura, ha de confiar en el certificat arrel del certificat de signatura. Per a això, ha de configurar les identitats de confiança del seu lector PDF. En el cas de l'Adobe Reader:

Confiar en el certificat arrel del certificat de signatura.

En obrir per primera vegada un PDF signat pel Ministeri de Justícia, es pot afegir el certificat arrel del certificat de signatura a les identitats de confiança de la següent manera:

 • Obrir el document.
 • Seleccionar la fitxa de signatures, bé elegint del menú principal "Veure" > "Quadres de navegació > Signatures", o bé seleccionant la fitxa "Signatures" que es mostra a la part esquerra del document.
 • Seleccionar la signatura (es mostrarà la icona o una de similar al costat de la signatura per indicar que la identitat del signant és desconeguda perquè no s'ha inclòs en la llista d'identitats de confiança i cap dels seus certificats principals no és una identitat de confiança).
 • Una vegada seleccionada la signatura, prémer el botó dret del ratolí i triar l'opció "Mostrar propietats de la signatura..." del menú que es desplega. S'obrirà la finestra "Propietats de la signatura", en la qual es mostren diverses pestanyes. Elegir la primera ("Resum") i prémer el botó "Mostrar certificat..."
 • S'obrirà una nova finestra, "Visor de certificats", en la qual es mostra al quadre de l'esquerra la llista de certificats que componen la ruta de certificació completa. Seleccionar el certificat arrel (el primer en la jerarquia).
 • Seleccionar la pestanya "Confiança" i prémer el botó "Agregar identitats de confiança..."
 • S'obre una nova finestra, "Importar configuració de contactes", en ella, marcar a la secció "Confiança" la casella "Utilitzar aquest certificat com a arrel de confiança"
 • Prémer "Acceptar" per tancar la finestra "Importar configuració de contactes" i de nou "Acceptar" a la finestra "Visor de certificats".

Pujar